ธกส.เปิ ดเงื่ อนไข สินเชื่ อพอเพี ยงเพื่อเลี้ ยงชีพ ดอกเ บี้ย 0% สามเดื อนแรก วงเ งิน 50000 บ าท

ธนาค ารเพื่อการเก ษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเงื่อนไข สินเชื่ อ “พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ” ดอกเ บี้ย 0% สามเดือนแรก วงเงิ น 5 หมื่นบ.

*ธ.ก.ส ธนาค าร เพื่อ การ เกษ ตร ได้ระบุใว้ ว่า ทางธนาค าร ได้ เผย แพร่ ข้อ มูลข่าวสาร เกี่ยวกับ

สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม “พอเพียง เพื่อเลี้ยงชีพ” ส่วนกลุ่มพี่น้องชาว เกษ ตรกร และ ประชาช น บุคคล

ทั่วไป ที่ยัง ไม่ได้ เป็น ลู กค้ า กับทาง ธนาค าร โดย คิด อัตรา ดอกเบี้ ย 0% (ไร้ดอกเ บี้ย)

ใน ระยะ เวลา 3 เดือนแรก เพื่อ ให้ สอดคล้อง กับการ ประกอบ อาชีพ ตามหลักการณ์

ของ เศ รษฐ กิจพอ เพียง” และ การสร้าง งานอื่นๆ เพื่อ ที่จะได้ เลี้ยงชีพใน ครัวเรือน

ของท่าน ใน วงเงิ น สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม จำนวน 50,000บ.

ธนาค ารเพื่อการเก ษตร *ธ.ก.ส* . ได้ระบุ ใว้ว่า วัตถุ ประสงค์ ของ สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม

ใหม่นี้ คือ เป็นเงิ น ทุน ให้แก่ ผู้ที่ ได้ รับ ผล กระทบ จากโรค ไวรัสโควิด19 และ

สภาวะ เศร ษฐกิจ จะได้มีเ งินทุน เพื่อ ที่จะได้ เดินทาง กลับสู่ ภูมิ ลำเนา (บ้ านเกิ ด)

และ เพื่อ ให้ประชาชน จะได้ มี เงิ นทุน เพื่อ สร้างอาชีพ ไม่ว่า ท่าน จะมี อาชีพ

ด้าน การ เกษ ตร และ อา ชีพ อื่นๆ อย่ างเช่น ใช้เป็นทุน ในการค้ า ขา ยอาหาร – อุ่ซ่อมรถ-

ร้านเสริมสวย – ร้านซักรีด-ข ายของรถเข็น ขา ยสินค้ าในออนไลน์ – นวดแผนโบราณ เป็นต้นไป

*เงื่อนไข การกู้ สินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยืม “พอเพียง เพื่อ เลี้ยงชีพ*

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่ อ

ท่านต้อง เป็นชาว เก ษตรกร หรือ ทาย าท เกษ ตรกร หรือ บุคคลที่อาศัย อยู่ใน ครัวเรือน ของ

เกษ ตรกร หรือ เป็นบุคคล ทั่วไป ที่อาจจะ ได้รับ ผล กระทบ จากการแพร่ ระบ าด ของ

ไวรัส Covid -19 หรือ ในสภาวะ เศ รษฐกิจที่ ตกต่ำ และ ท่านจะได้ เดิน ทาง กลับสู่

ภูมิลำเนาของท่าน เพื่อจะได้หาแนว ในการ ประกอบ อาชีพใหม่ๆ

ผู้ที่ยังไม่เคย ลงทะเบี ยน เป็น ลู กค้ า ของ ทางธนาค าร *ธ.ก.ส* มาก่อน ทั้งนั้น ท่าน

ที่มี สมาชิก อยู่ ใน ครัว เรือน ที่ได้ เป็น ลู กค้ ากับทาง ธนาค าร ธ.ก.ส. อยู่แล้วนั้น

และยัง ไม่ได้ แยกกัน ทำมาหากิน หรือ แยก สินทรัพย์ จ ากกัน ได้อย่ าง ชัดเจน

ท่า่นจะ สามารถ ลง ทะเบี ยน เพื่อจะได้ เป็นลู กค้ า เฉพาะกิจ ได้ใน โครงการ นี้ เท่า นั้น*

มีความคิด ในการประกอบ อาชีพ ตาม หลัก เศร ษ ฐกิจพอเพียง หรือ อา ชีพ ด้านอื่นๆ

ใน ลักษณะ เพื่อ การหา เลี้ยงชีพ ใน ครอบครัวซึ่ง ใช้เงิ น ลงทุนในจำนวน ที่ไม่ มากนัก

ระยะ เวลา ในการ ผ่อนจ่ายสินเชื่ อเ งินให้กู้ยืม

ตั้งแต่บัดนี้ ไปจน ถึง วันที่ 30 มิ.ย 2564*

* ใน วงเงิ น สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม *

กำหนด ในวง เงิ น สินเชื่ อให้กู้ยืม ได้สูงสุด อยู่ที่ ไม่เกิน รา ยละ 50,000 บ.

* หลักเกณฑ์ใน การ ชำร ะเงิ นคืน*

ไม่เกิน ระยะเวลา 12 เดือน นับ ตั้งแต่ วันที่ ที่ทำสัญญาเงิ น กู้ เว้น แต่จะมี เหตุ พิเศษ หรือ ฉุกเฉิน ซึ่งจะ ไม่เกินระยะเวลา 18 เดือน

อัตราในการชำระดอกเ บี้ย

ในระยะเวลา1 ถึง 3 เดือนแรก คิดเป็นอัตรา ดอกเ บี้ย 0% ต่อปี

ใน เดือนที่ 4 จะ คิดตาม อัตราดอกเ บี้ย mrr ซึ่ง ใน ปัจจุบัน เทียบ เท่ากับ 6.5% ต่อปี เป็นต้นไป

หลัก การใช้ประกัน

ท่านที่จะเอา ที่ดิน พร้อม สิ่ง ปลู กสร้าง ซึ่งเป็น ที่ พัก อาศัย มา จำนอง

เพื่อเอา มา เป็นหลัก ประกัน หนี้ จะสามารถ ให้กู้ ได้ ร้อยละ 95 ของวงเงิ นที่นำมาจำนอง

ถ้ามี บุคคลค้ำประกัน ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป จะให้กู้ ได้ จำนวน ไม่เกิน 50,000 บ.

ใช้ บุคคล รับรอง ค้ำประกัน รับผิดชอบ ลู กหนี้ ร่วมกัน จะ ให้ กู้เงิ น ตาม โครงการ ได้จำนวน ไม่เกิน 50,000 บ.

ทั้งนี้ ทั้งนั้น ส่วนของ โครงการ พอเพียงเพื่อเลี้ ยงชีพ สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม ซึ่งเป็น

อีกหนึ่ง โครงการ ที่ทาง ธนาค าร เพื่อการเก ษตร. ได้จัด ขึ้น เพื่อที่จะ ช่วยเหลือ

พี่น้องชาว เก ษตรกร ได้ผ่าน สินเชื่ อ ในอัตรา ดอกเ บี้ย ที่ต่ำ กว่าปกติ ในช่วงสถานะการณ์

การแพ ร่ ระบ าด ของ เชื้ อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ใหม่

ข้อมูลyoocod

Show More