แท็ กซี่บวกเพิ่ มค่ าสัมภ าระ 4 ร ายการ เริ่ มแล้ววันนี้

เว็บไ ซต์ราชกิจจ านุเบ กษา เผยแ พร่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่ าบริการอื่น

กรณีการจ้างโดยมีบริการพิเ ศษสำหรับรถย นต์รับจ้างบร รทุกคนโดยส ารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER)

ที่จดทะเบี ยนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 โดยที่เป็นการแก้ไขปรับปรุงอัตราค่ าบริการอื่นให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ซึ่งมีการปรับค่ าบริการอื่นกรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษดังนี้

เริ่มแล้ววันนี้ แท็กซี่บวกเพิ่มค่ าสัมภาระ 4 ร ายการ เริ่มชิ้นละ 20 – 100 บ าท

1. การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภ าระที่มีขนาดความกว้าง ความย าว หรือความสูงด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่า 26 นิ้วขึ้นไป

ให้เรียกเก็บค่ าบริการในอัต ราชิ้นละไม่เกิน 20 บ าท

2. การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระที่มีขนาดความกว้าง ความย าว หรือความสูงด้านใด

ด้านหนึ่งไม่เกิน 26 นิ้ว เกินกว่าสองชิ้น ให้เรียกเก็บค่ าบริการตั้งแต่ชิ้นที่สามขึ้นไป ในอัตราชิ้นละไม่เกิน 20 บ าท

ทั้งนี้ ไม่นับรวมกับสัมภาระตามข้อ 1

3. การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระเป็นอุปกรณ์การกีฬาจำพวก ถุงกอล์ฟ รถจักรย าน วินด์เซิ ร์ฟ

หรือเครื่องดนตรี ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 50 นิ้วขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่ าบริการในอัตราชิ้นละไม่เกิน 100 บ าท

4. การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระเป็นสินค้ า สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่บรรจุกล่อง

และที่มิได้มีการบรรจุกล่อง แต่มีการมัดรวมหรือหีบห่อรวมกันไว้ ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 50 นิ้วขึ้นไป

ให้เรียกเก็บค่ าบริการในอัตราที่บรรจุกล่อง มัดรวมหรือหีบห่อชิ้นละไม่เกิน 100 บ าท

ข้อมูลmumkhao

Show More