เฮส นั่น ศบศ.เห็ นชอบ รถเก่ าแล กรถใ หม่ 100,000 คัน

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศร ษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช. หรือสภาพัฒน์)

เปิ ดเผ ยว่า ที่ประชุมศู นย์บริหารสถานก ารณ์เศ รษฐกิจ หรือ ศบศ. ที่มีนายกรั ฐมนตรีเป็นประธาน ได้เห็นชอบข้อเสนอ

โครงการบริหารเศ รษฐกิจระยะปานกลางและระยะย าว ชุดที่ 2 เสนอโดยคณะอนุกร รมการวิเคร าะห์และเสนอแนะ

มาตรการบริหารเศ รษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนในระยะปานกลางและระยะย าว ประกอบด้วย โครงการที่ควรได้รับ

การส่งเสริมแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่มคือ

1.การขับเคลื่อนเศ รษฐกิจ อุตสาหกร รมย าน พาหนะไฟฟ้าเพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองสะอาด อาทิ

โครงการรถแลกแจกแถม (รถเก่าแลกรถใหม่ 100,000 คัน) โครงการจั กรย านยนต์ไฟฟ้าไทยช นะ

และโครงการจัดหารถโดยส าร เพื่อประชา ชนของ ขสมก.

2.การส่งเสริมอุตสาหกร รมเครื่องมือแพ ทย์

3.การส่งเสริมการจ้างงาน อาทิ การเสริมสร้างการจ้างงานในภูมิลำเนา โครงการบริบ าลชุมช นระดั บหมู่บ้ านและ

การส่งเสริมการใช้อินเ ตอร์เน็ตประชารั ฐ

4.การสนับสนุนการเดินทางเข้ามาประเทศไทยของชาวต่างชาติ อาทิ การผ่อนปรนกฎเกณฑ์การขอสินเ ชื่อของชาวต่างชาติ

การเพิ่มจำนวนสถานที่กักตัวทางเลือก (ASQ) และการจัดตั้งสถานที่กักกันแร งงานต่างด้าวใน 11 จังหวัด

5.การบริหารจัดการภาครั ฐด้านการเงิ นและการค้ าระหว่างประเทศ อาทิ การจัดทำข้อมูลด้านทรั พย ากรการเงิ นของประเทศ

และการรักษาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ศบศ.เห็นชอบ แพ็กเกจสำหรับนักท่องเที่ยว

ต่างชาติที่เข้ามากักตัวและมาเที่ยวในประเทศไทย (Amazing Thailand Plus Special Package) สามารถจองตั๋วเครื่องบิน

ขอวีซ่า จองโรงแรมที่พักเป็นสถานที่ กักตัว และแพ็กเกจทัวร์ ซึ่งจะต้องจ่ายเงิ นทันที ผ่านเว็บไซต์ของการบินไทย หรือ ททท.

โดยมีแพ็ กเกจให้เลือก 3 อย่ างคือ พัก 2 คืน ฟรี 1 คืน ในกรุงเทพฯ, พัก 2 คืน ฟรี 1 คืน ในกรุงเทพฯ และเดินทางไปพัก

รร.อื่นด้วยรถยน ต์ใกล้ๆกรุงเทพฯ และตัวเลือกสุดท้าย พัก 3 คืน ฟรี 2 คืน ในกรุงเทพฯ และเดินทางไป พักโรงแ รมอื่นใน

จังหวัดที่เดินทางไปได้ด้วยเค รื่องบิน สำหรับแพ็กเกจนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.63 ถึง 31 มี.ค.64 และเดินทางได้

ถึง 30 เม.ย.64 โดย ททท.จะส นับส นุนเ งินค่ าเดินทาง ทั้งค่ ารถ ค่ าตั๋วเครื่ องบินให้ โดยใช้เงิ นของ ททท. 20 ล้านบ าท

ข้อมูลsiamtopic

Show More