เกษ ตรกรกลุ่ มต่อไป ได้รับช ดเ ชย วันที่ 26 พฤ ศจิก ายน 63

เมื่ อวันที่ 20 พฤ ศจิกายน เพ จ สวั สดิการ ทันข่ าว4.0 ได้โพ สต์ข้อคว ามระบุว่า ชา วส วนย างเตรี ยมรับค่ าชดเ ชย

ปร ะกันร ายได้ ตร วจส อบสิ ทธิ์ในโค รงการปร ะกันร ายได้ช าวสวนย าง เเตะลิ้ งค์ แ ก้ไขข้อ มูลขึ้นทะเบี ยนทุกกรณี

ติดต่อ กยท.ส.ใกล้บ้ านเท่านั้น (อย่ าไปเกษ ตรอำเ ภอ) ภายใน 30 พ.ย.63นี้

กรอ กเล ขบั ตรประชาช น คลิ กตร วจสอบข้ อมูล

เลื อกตร วจส อบ ประกันรา ยได้ ระยะที่ 2

ถ้ามีสิ ทธิ์จะขึ้นแ บบในก รอบสีแดง

แบ บนี้ก็รอรับเ งินได้เ ลย

ข้อมูลmumkhao

Show More