มิ ตซูลิ ฟต์ จ่ ายโบนั ส พนง. 5 เดื อน บวกเ งิน 2.2 หมื่ น มีขึ้นเงิ นเดื อนอีก

แม้ช่วงที่ผ่านมา มีหล ายบริ ษัท หล ายโร งงาน จะประก าศทย อยปิ ดตัวและเลิ กจ้ างพนั กงาน ด้วยเห ตุผลท างผลปร ะกอ บการ

ในช่วงสภ าวะเศ รษฐกิจโลก และการร ะบ าดของ cd 19 แพ ร่ระบ าด ทำให้พนั กงานต้องต กงานและดิ้ นรนหาง านใหม่

หลายคนถ อดใจกลับบ้ านเกิ ดไปทำส วนทำไ ร่ใช้ชี วิตอยู่กับคร อบค รัว

แต่ก็ยังมีอีกหล ายบริษั ทที่เริ่มประก าศข่ าวดีจ่ ายโบนั สให้พนั กงานได้ชื่ นใจช่วงใกล้สิ้ นปี จ่า ยทั้งโบ นัสแล้วยังบวกเ งินเพิ่ มพิเ ศษ

อีกหล ายหมื่นบ าท เรีย กได้ว่าเป็นการส วนกระแสเศร ษฐกิจกันเลยทีเดี ยว

อย่ างล่าสุด ผู้ใช้เพจเฟ ซบุ๊ กชื่อ หนุ่มส าวโร งงาน ได้โพ สต์ภาพโร งงานแห่งหนึ่งพร้อมระบุข้อคว ามว่า จบไปด้ วยดีครับขอแส ดงควา มยิ นดีด้วย

ข้อมูลsiamtoday

Show More