เพิ่ มเงิ นเข้าบั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐ ใครได้บ้ าง

กรมบั ญชีกลางเปิ ดเ ผยว่า จากกรณีที่คณะรั ฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเบี้ ยผู้ที่ไม่สามารถช่วยเห ลือตัวเองได้เป็น 1000 บ าท

ตั้งแต่เดื อนตุลาคม 2563 ถึง กันย ายน 2564

ผู้ที่ไม่สาม ารถช่ วยเหลื อตัวเองได้ที่มีอ ายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1000 บ าท/เดื อน (จากเดิม 800 บ าท/เดื อน)

ผู้ที่ไม่สามารถช่ วยเหลือตัวเองได้ที่มีอ ายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบั ตรส วัสดิก ารแห่งรั ฐ จะได้รับเบี้ ยผู้ที่ไม่สามารถช่ วยเหลือ

ตัวเ องได้เพิ่ม 200 บ าท/เดื อน ระบบจะจ่ ายเข้ากระเ ป๋าเงิ นอิเล็กท รอนิ กส์ (e-Money) ในบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ รวมเป็น 1000 บ าท/เดื อน

สำห รับผู้ที่ไม่สามารถช่ วยเหลื อตัวเองได้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่มีบั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ จะไม่ได้รับสิ ทธิเพิ่มเติม

ยังคงได้รับเบี้ ยผู้ที่ไม่สามารถช่วยเห ลือตัวเองได้ 800 บ าท/เดือน ตามเ ดิม

ซึ่งในเดื อนพฤศจิก ายน 2563 กรมบั ญชีกลางได้โอนเบี้ ยความพิก ารเข้าบั ญชีตามสิ ทธิเรี ยบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกา ยน 2563 สำหรับในส่วนของผู้พิก ารที่มีอายุ18 ปีขึ้นไป และมีบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

จะได้รับเบี้ ยความพิก ารเพิ่มเติม 200 บ าท เข้าบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้ ทางกรมบั ญชีกลางได้กำหนดวันจ่ ายเบี้ ยความพิก ารเข้าบัต รส วัสดิการแห่งรั ฐในเดื อนต่อ ๆ ไป

ประมาณวันที่ 22 ของเดื อน โดยเริ่มตั้งแต่เดื อนพฤศจิกายน 2563 ถึง กันย ายน 2564

ข้อมูลsiamtoday

Show More