เบี้ ยความพิก า รเพิ่มเติม 200 บ าท เข้าบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

กรมบัญชีกลางคอนเฟิร์มแล้ว! “เบี้ ยความพิก าร” เพิ่มเติม 200 บ าท โอนเข้าผู้ถือ

“บั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจน” กว่าล้านรา ย วันที่ 22 พ.ย. นี้

น.ส.วิลาวรรณ พย าน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง

เ ปิดเผยว่า คณะรั ฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเบี้ ยความพิก ารเป็น 1,000 บ าท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันย ายน 2564

ผู้พิก ารที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บ าทต่อเดือน จากเดิม 800 บ าทต่อเดือน

ผู้พิก ารที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและมีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (บัตรคนจน) จะได้รับเบี้ ยความพิก ารเพิ่ม 200 บ าทต่อเดือน

โดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

รวมเป็น 1,000 บ าทต่อเดือนนเดือนพฤศจิกายน 2563 กรมบัญชีกลางได้โอนเ บี้ยความพิก ารเข้าบัญชีตามสิ ทธิเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สำหรับในส่วนของผู้พิก ารที่มีอายุ18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

จะได้รับเ บี้ยความพิก ารเพิ่มเติม 200 บ าท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563” น.ส.วิลาวรรณ กล่าว

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ าย เบี้ ยความพิก าร เข้า บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ในเดือนต่อ ๆ ไป

ประมาณวันที่ 22 ของทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงกันย ายน 2564

สามารถสอบถามรา ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ

อย่ างไรก็ตาม ผู้พิก ารที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจน จะไม่ได้รับสิ ทธิเพิ่มเติม

แต่ยังคงได้รับเบี้ ยความพิก าร 800 บ าทต่อเดือนตามปกติ

บัตรคนจน” กว่าล้านรา ยได้เพิ่ม 200 บ าท

ข้อมูลจาก กรมส่งเสริมและพั ฒนาคุณภาพชี วิตคนพิก าร กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 คนพิก ารจะได้เบี้ ยคนพิก ารเพิ่มขึ้นจากเดิม 800 บ าท เป็น 1,000

บ าทต่อเดือนต่อคน เฉพาะคนพิก ารที่มีบัตรประจำตัวและมี บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จำนวน 1,103,065 รา ย

รวมถึงเด็ กพิก ารทั่วประเทศที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี อีกจำนวน 126,032 รา ย รวมจำนวน 1,229,097 รา ย (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563)

มาตรการดังกล่าวเป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563

เพื่อให้สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ค่ าครองชีพต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น

อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบ าภาระของคนพิก าร และช่วยยกระดั บชีวิ ตให้ดีขึ้น

ข้อมูลthebangkokinsight

Show More