ผั นผ วนไม่ห ยุด ราค าท องคำล่ าสุ ดวั นนี้

ราค าทอ งประจำวันนี้ (20 พ.ย.) คงที่ เมื่อเที ยบกับราค าปิ ดเมื่ อวานนี้ โด ยราค าขา ยอ อกท องรูปพร รณ

อยู่ที่ 27,300บ าท ตา มข้อมู ลล่ าสุด จากเ ว็บไ ซต์ขอ งสม าคมค้ าทองคำ เมื่ อเวลา 9:26 น. ที่ผ่ านมา

ทอ งคำแ ท่ง 96.5% ในประเ ทศรั บซื้ ออยู่ที่บ าทละ 26,700บ าทข ายอ อก 26,800 บ าท ตา มประก าศค รั้งล่ าสุด

สำห รับท องรูปพร รณ 96.5%รั บซื้ ออยู่ที่บ าทละ 26,226.80 บ าท ส่วนราค าข ายอ อกอยู่ที่ 27,300 บ าท

ขณ ะที่ราค าท องคำตลาดโ ลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,864.00 ดอ ลล าร์สหรั ฐต่อออ นซ์

ทอ งคำ96.5% VS ทอ งคำ99.99% ต่ างกันอย่ างไร

ทอ งคำ 96.5% กับ ทอ งคำ 99.99% จะแต กต่า งกันที่เป อร์เซ็ นต์ค่ าคว ามบ ริสุ ทธิ์ของท อง ทอ งคำ 99.99% หรือเรี ยกว่า

ทอ งคำ 9999 เพร าะแป ลว่ามีสิ่งแป ลกปล อมได้เพี ยง 1 ส่ว นใน 10,000 ส่ว นเท่านั้น ทอ งคำ 99.99% มีคว ามอ่ อนตัวสูงกว่า

ทอ งคำ 96.5% ถือว่าเป็นท องที่ได้ม าตรฐ านทั้งส องประเภ ทขึ้นอยู่กับควา มช อบของแต่ละบุค คล โดยท องคำ99.99%

เป็นที่นิย มทั่วโ ลกแล ะเป็นส ากล ส่วนท องคำ96.5%

เป็นที่นิย มในประเ ทศไ ทยและมีร้ านให้ซื้ อง่ ายข ายคล่ องมา กกว่ าทอง99.99% แต่สำห รับคนที่ซื้ อแล้วต้องการไปข ายต่อที่ต่างประเ ทศ

ก็ต้องซื้ อทอง99.99% จะดีกว่าราค าท องคำแ ท่ง96.5% ในไทย ร้านข ายท องคำทั่ วไปที่เชื่ อถือได้จะใช้ราค าจากม าตรฐ านจาก

สมาคมค้ าทองคำซึ่งจะมีส่ วนต่ างของราค ารับซื้ อกับราค าข ายอ อกต่างกันอยู่ที่ 100บ าท และราค าประก าศของสมาค มจะขยั บขึ้นลง

ตั้งแ ต่ค รั้งละ 50บ าทขึ้นไป

ทอ งคำคว ามบริสุ ทธิ์ 99.99% (มา ตรฐ านส ากล)

ทอ งคำ 1 กิโลก รัม เท่ ากับ 65.6บ าท

ทอ งคำ 1 กิโลก รัม เท่ ากับ 32.150722 ออ นซ์

ทอ งคำ 1 ออ นซ์ เท่ ากับ 31.1034768ก รัม

ข้อมูลsiamtopic

Show More