ธนาค ารออมสิน ปล่ อยให้กู้ 2 สินเชื่ ออนุ มัติไว 10,000 – 150,000 เงื่ อนไขตามนี้เลย

เงิ นให้กู้ยืมธนาค ารออมสินปล่อยให้กู้ 2 สินเชื่ อ ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากโควิด – 19 ธนาค ารออมสินปล่อยเ งินให้กู้ยืม 2 สินเ ชื่อช่วยเหลือ

ผู้ที่กำลังเดือดร้อน จากโควิด-19 ในตอนนี้ เชื้ อไวรัส โควิด-19 กำลังระ บ าดไปทั่วโลกทางธนาค ารออมสิน

ก็มีโครงการดีๆ ออกมาช่วยเหลือคนไทย และได้ออกสินเ ชื่อ 2 สินเชื่ อล่าสุดมีอะไรบ้ างไปดูกัน

1.ซอฟต์โลน สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม ดอกเบี้ยต่ำ สำหรับ ผู้ประกอบการ โครงการ สินเชื่ อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan)

สำหรับ ผู้ประกอบการ Non – Bank

ที่กำลังได้รับผลกระทบจากโควิดวงเงิ นกว่า 150,000 ล้านบ. ทางธนาค ารออมสิน

ก็ได้ปล่อยสินเชื่ อไปแล้วกว่า 14,800 รา ย คิดเป็นวงเงิ นจำนวนกว่า 136,800 ล้านบ นอกจากนี้

ยังได้เตรียม จะปล่อยสินเชื่ อซอฟต์โลนก้อนใหม่ในวงเ งินจำนวนกว่า 100,000 ล้านบ. สำหรับกลุ่ม

นักท่องเที่ยว โดยในขณะนี้ ก็ได้ส่งเรื่อง ไปที่กระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาแล้ว และ

อาจจะได้เห็นการช่วยเหลือในเร็วๆนี้ เตรียมที่จะยืมเงิ นกันได้เลย

คุณสมบัติของผู้ที่ขอสินเชื่ อ

– เป้นผู้ประกอบธุรกิจการเงิ นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิ น (Non-Bank)

ที่ให้บริการ ให้สินเชื่ อ แก่ลู กหนี้รา ยย่อย ได้แก่สินเชี่อ บัตรเครดิต

สินเชื่ อ ส่วนบุคคลลิซซิ่งเช่าซื้อเช่าซื้อรถจักรย านยนต์และสินเชื่ อทะเบี ยนรถ

– ในรอบปี บัญชี 2562 ต้องมีผลกำไร สุทธิ จากการดำเนินการกิจการ

– กำหนด D/E Ratio ที่ไม่เกิน 10 เท่าและมี NPLs ที่ไม่เกิน 5.00%

– เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพ ร่ระบ าด ของ COVID-19

– ต้องมีมาตรการ ในการพักชำระห นี้เพื่อช่วยเหลือลู กหนี้ในวงกว้างอย่ างชัดเจน

ส้วนวัตถุประสงค์ เป็นการให้สินเ ชื่อใหม่เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่อง

ให้กับผู้ประกอบการ ธุรกิจ Non-Bank ให้สามารถที่จะช่วยเหลือ

ลู กหนี้รา ยย่อยของแต่ละบริษัทที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ให้ได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไข

ประเภทสินเชื่ อเ งินกู้ระยะย าว (L/T)

จำนวนเงิ นในการให้กู้ให้กู้ได้ที่สูงสุดไม่เกินรา ยละ 5,000 ล้านบ.โดยพิจารณาตามความสามารถและความจำเป็นในกิจการ

กำหนดให้กู้ได้ ไม่เกินที่ร้อยละ 10 ของสินเชื่ อ ของผู้ที่ขอกู้ในแต่ละรา ยณสิ้นเดือนก่อนการอนุมัติ พิจารณาเฉพาะลู กนี้ร ายย่อยบุคคลธรรมดา และ

นิติบุคคลที่มี สถานะปกติ และต้องไม่เกินยอดคงค้ างของลู กหนี้ ที่มีคุณภาพดีที่บริษัทนั้นจะให้ความช่วยเหลือ

ระยะเวลาชำระเงิ นกู้ระยะเวลากู้ 2 ปี

อัตราดอกเบี้ย

–อัตราดอกเบี้ย เ งินกู้เท่ากับ 2% ต่อปี

–อัตราดอกเบี้ยกรณีที่ผู้กู้ ออกจากโครงการและอัตรา

ดอกเบี้ยกรณีที่ผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้เป็นไปตาม โครงการสินเชื่ อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan)

สำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

หลักประกันการกู้เงิ น

ต้องมีหลักประกันเช่นสิทธิเรียกร้อง จากลู กหนี้ของผู้กู้เท่ากับ

วงเงิ นกู้โดยจดทะเบียน หลักประกัน ตามกฎหมาย ว่าด้วย หลักประกัน ทางธุรกิจ

และบุคคลที่ธนาค ารเ ชื่อถือ และ/หรือ หลักประกันอื่นๆ ตามเกณฑ์ ที่ทางธนาค ารได้กำหนด

วงเงิ นโครงการ

วงเงิ น 70,000 ล้านบ.ภายในวงเงิ น “โครงการสินเชื่ อ ดอกเบี้ยต่ำ

(Soft Loan) สำหรับผู้ที่ ประกอบธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 150,000 ล้านบ.

ระยะเวลาของโครงการ

สำหรับ ผู้ประกอบการ ที่สนใจ นั้นสามารถที่จะ ยื่นขอสินเชื่ อ

กับทางธนาค ารได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธ.ค 63

หรือจนกว่าวงเงิ นสินเชื่ อรวมจะหมดในโครงการ หลักเกณฑ์

และเงื่ อนไขอื่นๆ เป็นไปตาม ทางธนาค ารกำหนด

ผู้ที่ต้องการ จะเข้าร่วมในมาตรการ “โครงการ สินเ ชื่อดอกเบี้ยต่ำ

(Soft Loan) สำหรับ ผู้ประกอบการ Non – Bank

สามารถกรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้า ที่ติดต่อ แจ้งสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th

2.สินเ ชื่อฉุ กเฉิ น สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ในวงเงิ นไม่เกิน 10,000 บ าท

“สินเชื่ อฉุ กเฉิ น” 10,000 บ. จากออมสิน

เริ่มเปิดให้ผู้ประกอบ อาชีพอิสระที่คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

สามารถ ที่จะขอสินเชื่ อได้ผ่านเว็บไซต์ธนาค ารออมสิน

www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 ที่ผ่านมา

สินเชื่ อดังกล่าวนี้ สามารถกู้ได้ จนไปถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63 หรือ

จนกว่าวงเงิ นจะเต็ม ผู้ที่ต้องการสินเ ชื่อต้องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติผู้ที่ขอสินเชื่ อ

–มีที่อยู่อาศัย ที่แน่นอน ติดต่อได้

–มีรา ยได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บ.

–มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้ที่กู้ กับระยะเวลาในการกู้แล้ว ต้องไม่เกิน 70 ปี

–เป้นผู้ประกอบ อาชีพอิสระ นอกภาค การเกษตร

เช่นพ่อค้ า แม่ค้ าลู กจ้าง รับจ้างทั่วไป มัคคุเทศก์ ขับแท็กซี่ เป็นต้น)

–ได้รับ ผลกระทบ จากการระบ าดของโรค “โควิด-19”

วงเงิ นสินเ ชื่อสูงสุดที่ 10,000 บ.

อัตราดอกเบี้ย

-อัตราดอกเบี้ยคงที่ Flat Rate 0.10% ต่อเดือน

หลักประกัน

-ไม่ต้อง มีหลักประกัน

การชำระคืน ระยะเวลา ในการให้กู้ ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการ

ผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรกและเริ่มชำระเงิ นคืนเงิ นต้นและ

ดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงิ นจากบัญชีเ งินฝากของผู้ที่กู้

ระยะเวลาในการขอสินเ ชื่อ ระยะเวลาอนุมัติเ งินกู้และจัดทำสัญญา

สิ้นสุดในวันที่ 30 ธ.ค 63 หรือ จนกว่าจะครบวงเงิ น 20,000 ล้านบ.

ผู้ที่ต้องการ เข้าร่วม ในมาตรการ สามารถกรอกข้อมูลได้ที่ คลิกที่นี่ gsb.or.th

Show More