บั ตรกดเงิ นสดออ มสิน ไม่เสี ยด อก กดไปใช้ได้เล ย

เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับใครที่กำลังต้องการใช่เ งินด่ วน สำหรับบัตรกดเงิ นสดออมสิน

มีเงิ นเดือนเพียง 7,000 บ าทก็สามารถยื่นกู้ได้ ซึ่งทางธนาค ารออมสิน

ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ให้กู้ยืมเงิ นถือบัตร คือ สัญชาติไท ย อายุตั้งแต่ 20-60 ปี อายุงานมากกว่า 1 ปี

สำหรับผู้มีร ายได้ประจำและไม่เกิน 65 ปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการที่ทำมา 1 ปีขึ้นไป

โดยมีร ายได้ขั้นต่ำที่ 7,000 บ าท/เดือน ซึ่งวงเงิ นของบัตรกดเงิ นหรือวงเงิ นให้ยืมเ งิน สดออมสินนั้นจะให้วงเ งิน

สูงสุด 5 เท่าของรา ยได้เฉลี่ยต่อเดือน 6 เดือนขึ้นไป ต้องเตรียมใช้ สำหรับกู้ยืมเงิ นสินเชื่ อนี้

เอกส ารที่ใช้ในการสมัครบัตรกดเงิ นออมสิน

สำหรับผู้มีร ายได้ประจำที่ต้องเตรียมไว้กู้ยืมเงิ นที่ต้องใช้ ประกอบไปด้วย

1.สำเนาบัตรประชาช น หรือสำเนาบัตรข้าราช การ ของผู้กู้ยืมเ งิน

2.สำเนาทะเบี ยนบ้ าน ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเ งินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเ งินเดือน Statement

หรือสำเนาบัญชีเงิ นเดือนย้อนหลังเป็นเวลา 3 เดือน

3.หน้าสมุดบัญชีของผู้ยืมเ งิน ที่ระบุชื่อ-เลขที่บัญชี

สำหรับอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ที่ต้องเตรียมไว้กู้ยืมเ งิน

1.สำเนาบัตรประชาช น

2.เอกสา รแสดงการดำเนินธุรกิจมาแล้วขั้นต่ำ 1 ปี

3.ต้นฉบับ/สำเนาเอกส ารแสดงร ายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกส ารแสดงการเสียภาษี เงิ นได้ หรือเอกส ารอื่นๆ

4.Statement หรือสำเนาบัญชีธนาค ารในนามผู้สมัครย้อนหลังเป็นเวลา 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ เลขที่บัญชี

หลายคนอย ากทราบว่าทำการกู้ยืมเ งินเเล้ว แล้วบัตรกดเ งินออมสินจะกี่วันอนุมัติ

จากการหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตพบว่า บัตรกดเงิ นสดออมสินใช้เวลาอนุมัติเฉลี่ยประมาณ 1 เดือนขึ้นไป หรือถ้ามีการตรวจที่รวดเร็วอาจจะอนุมัติที่เร็วกว่านั้น

ข้อมูลธนาค ารออมสิน

Show More