ข่าวดี บั ตรคนจ นรอ บใ หม่ ไม่ต้ องไปธนาค าร

เป็นอีกหนึ่งข่ าวดีสำหรับผู้ถือบั ตรคนจน จากกรณีบั ตรคนจนหรือ บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ที่ค าดว่าจะมีการลงทะเบี ยนสิ้นปีนี้

แต่ยังไม่มีกำหน ดวันที่แน่นอน

ล่าสุด ทางเพ จสวั สดิการ ทันข่ าว 4.0 ได้โ พสต์ข้อคว ามแจ้ งข่าวร ะบุว่า

บั ตรสวัสดิ การเเห่งรั ฐ ยังไม่มีการล งทะเบี ยนทำบัตรรอบใหม่ ในช่วงปล ายปีนี้

เเละธนาค ารของรั ฐไม่ได้รั บลงทะเบี ยนฯเเต่อย่ างใด

ภาพจาก สวัส ดิการ ทันข่าว4.0

อย่ างไรก็ตาม หากมีความคื บหน้าเกี่ ยวกับเรื่องนี้ ทีมงานจะรีบอั พเด ตทันที

ข้อมูลpostnet

Show More