3วันเ กิด ชี วิตดี โช คให ญ่หล่ นทั บ หยิ บจั บอะไรก็ร วย

เกิ ดวันเส าร์

เป็นปีที่เกิ ดการเปลื่ ยนแปล งหลายอย่ างในชีวิ ตท่าน

บ างเรื่ องก็ตั้งตัวแทบไม่ทัน ขอเพียงใจสู้อย่ าเพิ่งท้อถ อย

สิ่ งดีกำลังจะใกล้เข้ ามาในชีวิ ต โช คชะต ากำลังท ดสอบคว ามอดทน

ความม านะของท่าน

เกิ ดวันจั นทร์

ด ว งชะต าน่าหดหู่ไม่น้อย อะไรที่ค าดคิ ดไว้ 3 เดื อนก่อนหน้านี้

ก็ไม่ได้เป็นต ามเป้าหมายที่ตั้งเป้าไว้ เงิ นทองที่เก็บสะสมอ อมมานาน

ก็มีเห ตุต้องถูกเบิ กถอนออ กไปใช้จ่ายแทบจะหมด ด ว งชะต าท่าน

มีเก ณฑ์ที่ดีในเ รื่ อ งของการเงิ นโช คลาภ และคู่ค รอง

มีเก ณฑ์จะได้เจอผู้ใหญ่ใจดี มีฐ านะ และเอ็ นดูในตัวเรา เข้า

มาช่ วยเห ลือเ รื่ อ งเงิ นทองและห นี้สิน หากคุยกันถูกคอ

นิ สั ยไปด้วยกันได้ คบกันนานเกิน 2 ปีมีโอ กาสสูงที่จะได้แต่งง า น

กัน ด ว งชะต าท่าน มีเกณฑ์เป็นเศ ร ษฐีใหม่ ป้ายแดง มีด ว งโช คลาภตลอดปี

เกิ ดวันอา ทิตย์

เป็นด ว งชะต าที่แป ลกอย่ างคือ ขยั นทำงาน มีงานเข้ามาตลอด แต่มักเก็บเงิ นไม่อยู่

จะเก็บเงิ นตั้ งตัวทีไรมีเห ตุมีเ รื่ อ งให้ต้องค วักเงิ นเก็บอ อมออ กมาใช้ทุ กที

ร ะวังนิสัยขี้สงส ารตัวเองให้ดี จะพาตนเองลำบ าก

เอ็นดูเขามากร ะวั งตัวเองจะเดื อดร้ อน ชะต าชี วิตไม่มีอะไรแน่นอนอย่ า

เพิ่งคิดการใ หญ่ใช้จ่ายสิ่งที่ฟุ่มเฟื่อ ยไม่จำเป็น เอาแค่พอประมาน

ถือเป็นของข วัญ เป็นร างวัลชี วิตให้กับตัวเองบ้ างพอได้

ข้อมูลangelmagazines

Show More