คนไ ทยเฮลั่น โค รงการคนละค รึ่ง มีข่ าวดีอีกแล้ว ใครได้บ้ าง รีบดูด่ วน

หลังจากที่ท่านรั ฐบ าลเปิ ดให้ลงทะเบี ยนโครงการ คนละครึ่ง ผ่านมาแล้ว 3 รอบ ทำให้ประชาช นที่สนใจมาลงทะเบี ยน

เข้าร่วมโครงการตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 10 ล้านคน โดยรอบแรกเ ปิดให้ลงทะเบี ยนวันที่ 23 ตุลาคม 2563

และประชาช นลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งครบ 10 ล้านคนแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบสิ ทธิและ

ไม่เริ่มใช้สิ ทธิภายในกำหนด 14 วัน จึงได้มีการเริ่มตั ดสิ ทธิตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 พ.ย. มีจำนวน 2.3 ล้านสิ ทธิ

และเปิ ดให้ลงทะเบี ยนรอบสองในวันที่ 11 พ.ย. และมีผู้ใช้สิ ทธิ์ครบในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ถึงแม้จะเ ปิดให้

ลงทะเบี ยนมาแล้ว 2 รอบ แต่จำนวนสิ ทธิ์ผู้เข้าร่วมโครงการยังไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้ 10 ล้านคน

เพราะผู้ลงทะเบี ยนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิ ทธิ จำนวน 722,598 สิ ทธิ จึงได้เปิ ดให้ลงทะเบี ยนอีกครั้ง

ซึ่งนับว่าเป็นรอบที่สาม วานนี้ (19 พฤศจิกายน 2563) ตามจำนวนที่เหลือ 722,598 สิ ทธิ

ผ่านไปเพียงชั่วโมงครึ่งประชาช นก็ลงทะเบี ยนใช้สิ ทธิ์ครบ แต่คนที่ลงทะเบี ยนไม่ผ่าน ก็เริ่มมีหวัง

ล่าสุด รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรั ฐบ าล ได้ออกมาทวีตข้อความว่า มีลุ้นโครงการเ ปิดรับสมัครอีกหากมีผู้ลงทะเบี ยนไม่ผ่าน

พร้อมย้ำเฟส 2 มีแน่ เดือนมกราคม 2564 #อย่ าเพิ่งโกรธกัน ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจโครงการ #คนละครึ่ง

อย่ างมาก เปิ ดลงทะเบี ยนรอบสาม 7.3 แสนสิ ทธิ มีผู้ลงทะเบี ยนครบแล้ว ถ้าหากมีรอบต่อไปจะแจ้งให้ทราบค่ะ

เพราะอาจมีผู้ที่ไม่ได้ใช้สิ ทธิใน 14วัน ที่จะถูกตั ดสิ ทธิ ส่วนเฟส 2 มีแน่นอนค่ะ ม.ค. รา ยละเอียดเงื่อนไข

ขอให้ติดตาม สรุปรอบ 4 จะมีหรือไม่ต้องรอคนที่ลงทะเบี ยนรอบที่ 3 ไม่ได้ใช้สิ ทธิใน 14วัน ที่จะถูกตั ดสิ ทธิ

หรือเรียกง่ายๆว่าอย ากน้อยๆต้องรอมากกว่า 14 วันหลังจากนี้นั้นเอง

นางส าวสุภัค ไชยวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง(สศค.) เปิ ดเผ ยว่า หลังจากที่มีประชาช น

ลงทะเบี ยนใช้สิ ทธิ์โครงการคนละครึ่งเพิ่มอีก 7.2 แสนร าย กระทรวงการคลังจะนำรา ยชื่อผู้ลงทะเบี ยนเก็บตกรอบดังกล่าว

ไปตรวจสอบคุณสมบัติก่อน หากพบว่า มีผู้ไม่ผ่านการตรวจคุณสมบัติ หรือใช้สิ ทธิไม่ทันกำหนด 14 วันเป็นจำนวนมาก

ก็อาจเสนอให้ที่ประชุมคณะกร รมการบริหารสถานการณ์เศร ษฐกิจจากผลกระทบจากการระบ าดของโ รคติ ดเชื้ อไวรั สโคโ รนา 2019

(ศบศ.) พิจารณานำสิ ทธิ์มาเปิ ดลงทะเบี ยนเก็บตกใหม่เป็นรอบที่ 4 แต่หากตรวจแล้วพบว่า มีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติหรือใช้สิ ทธิไม่ทันอยู่น้อย

ก็อาจไม่เปิ ดเพิ่มให้รอไปลงทะเบี ยนใหม่ในคนละครึ่งเฟส 2 แทน ทั้งนี้ การจัดทำโครงการคนละครึ่งเฟส 2 จะมีความชัดเจน

และเสนอให้ ศบศ.พิจารณาได้ในสัปดาห์หน้า โดยโครงการคนละครึ่ง จะเน้นช่วยลดค่ าครองชีพแก่คนชั้นกลาง และกระตุ้นยอด

ขายให้ร้านค้ าร ายย่อย ส่วนอีกโครงการจะมีการเติมเงิ นเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐกว่า 14.5 ล้านคน “คลัง

กำลังพิจารณาร ายละเอียดอยู่แต่ยังไม่ได้สรุปว่า จะขย าย หรือเพิ่มสิ ทธิคนละครึ่งออกไปแค่ไหน เพราะต้องรอหารือระดั บนโยบ าย

รวมถึงดูการใช้งบประมาณด้วย เพื่อเปิ ดให้ลงทะเบี ยนได้ในเดือนธันวาคม 2563 และให้ประชาช นมีเ งินไปใช้จ่ายทันก่อนเทศกาลปีใหม่

ขณะที่บั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐก็จะมีการเติมเงิ นให้เช่ นกัน

ข้อมูลsiamnews

Show More