สา วไห ว้ขอพรหล วงพ่อโต วัดไ ชโย

วันที่ 21 พฤศจิ กายน 63 ผู้สื่อข่ าวร ายงาน วัดไชโย วรวิห าร อำเภ อไชโย จังหวั ดอ่ างทอง ช่วงวันหยุ ดย าว พบประชาช น

และนักท่ องเ ที่ยวเดิ นทางกร าบไ หว้ขอพรหล วงพ่อโ ตวัดไ ชโย กร าบไ หว้ขอพร พระมห าพุทธพิ มพ์ หรือหล วงพ่ อโต

ที่สมเ ด็จพระพุฒาจ ารย์ (โต พรหม รังสี) แห่งวัดร ะฆังโฆสิตาร าม ได้สร้ างขึ้น เป็นป างสม าธิ มีขน าดหน้าตักกว้าง 16.10 เม ตร

สูง 22.65 เม ตร ก่ออิ ฐถือปู นลงรักปิ ดทอง เป็นที่เคาร พนับถื อในความศั กดิ์สิ ทธิ์ของประชาช นทั่วประเทศ มีประชาช น

และนักท่อ งเที่ ยวได้เดิ นทางมากร าบไห ว้ขอพร เพื่ อความเป็นสิริม งคลแ ก่ตัวเ องและคร อบค รัว และเดิ นทางกร าบไ หว้ก ราบ

รูปหล่ อสมเด็จพร ะพุฒาจา รย์ (โต) ภายในวิห าร ที่นับถื อของค นอ่ างทอง และนักท่ องเที่ ยวต่างก็มานมั สการ กันอย่ างคึ กคัก

ไม่ข าดส าย ต่างกร าบไ หว้ปิ ดทองข อพร และไม่พล าดที่จะทำการ เสี่ ยงท ายเซี ยมซี ขอโ ชคล าภ และการทำบุ ญกับ น้าผี

ที่แต่งกายชุ ดไทยเรี ยบร้อยส วมเสื้อเ ชิ้ตสีขาว กางเ กงขาย าวสีดำ ใส่แว่ นตาดำ ผูกผ้าข าวม้าที่เ อว อยู่ในท่ านั่งย กมือไ หว้บนเก้าอี้

ด้านหน้ามีโ ลงศ พจำลองขน าดเล็ กวางอยู่

สำหรับใช้ทำบุ ญสะเด าะเคร าะห์ และต่อช ะตา โดยหุ่นได้ใส่กลไกให้เคลื่ อนไหว ในท่าย กมือไ หว้ พร้อมเสี ยงพูดเชิ ญช วน

ให้ประชาช นที่มาทำบุญ ร่วมบริจ าคเงิ นซื้อโ ลงศ พไร้ญ าติ เรี ยกร้ อยยิ้มให้กับนักท่ องเที่ ยว ในช่ วงวันห ยุดย าวต่อไป

ข้อมูลsiamnews

Show More