ประกันร ายได้เกษ ตรกร ได้รับเงิ นวันไหน ดูเลย

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่ าวดีสำหรับเกษ ตรกรทั้งหลาย หลังจากที่รั ฐบ าลได้จ่ายเงิ นประกันร ายได้เกษ ตรกรชาวนา

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 4 ล้านคน

อย่ างไรก็ตาม รั ฐบ าลก็ยังมีการช่วยเหลือเกษ ตรกรที่ปลูกพืชผลช นิดอื่นด้วย จะมาสรุปกันอีกครั้งว่ามีอะไรบ้ าง ดังนี้

ข้าว

1. ประกันราค าข้าว

ระยะเวลาของโครงการ

มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – พฤษภาคม 2564 โดยเริ่มจ่ายไปแล้วตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ราค าประกัน แบ่งเป็นช นิดข้าว ดังนี้

– ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราค าประกันตันละ 15,000 บ าท ปริมาณไม่เกิน 14 ตัน

– ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราค าประกันตันละ 14,000 บ าท ปริมาณไม่เกิน 16 ตัน

– ข้าวเปลือกเจ้า ราค าประกันตันละ 10,000 บ าท ปริมาณไม่เกิน 30 ตัน

– ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราค าประกันตันละ 11,000 บ าท ปริมาณไม่เกิน 25 ตัน

– ข้าวเปลือกเหนียว ราค าประกันตันละ 12,000 บ าท ปริมาณไม่เกิน 16 ตัน

สำหรับเกษ ตรกรที่มีสิ ทธิ์ ได้แก่

– เกษ ตรกรที่ขึ้นทะเบี ยนระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2563 ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

ย างพารา

2. ประกันร ายได้ย างพารา

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 ค าดว่าน่าจะเริ่มจ่ายในเดือนธันวาคม 2563

ราค าประกัน แบ่งเป็นช นิดของย าง ดังนี้

– ย างแผ่นดิบ กิโลกรัมละ 60 บ าท

– น้ำย างสด กิโลกรัมละ 57 บ าท

– ย างก้อนถ้วย กิโลกรัมละ 23 บ าท

สำหรับชาวสวนย างที่มีสิ ทธิ์ ต้องมีคุณสม บัติ ดังนี้

– ต้องขึ้นทะเบี ยนแจ้งข้อมูลพื้นที่การปลูกย างกับการย างแห่งประเทศไท ย

– สวนย างพาราต้องมีอายุ 7 ปีขึ้นไป เปิ ดกรีดแล้วร ายละไม่เกิน 25 ไร่

– ต้องแบ่งสัดส่วนร ายได้ เจ้าของสวนย าง 60% และคนกรีด 40% ของรา ยได้ทั้งหมด

หากเจ้าของสวนย างกรีดเอง จะรับส่วนต่างประกันร ายได้ทั้งจำนวน

ข้าวโพด

3. ประกันรา ยได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ระยะเวลาดำเนินโ ครงการ

– มีระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 – เดือนตุลาคม 2564 โดยจะจ่ายเงิ นงวดแรกในวันที่

20 พฤศจิกายน 2563 และจะจ่ายต่อไปทุกวันที่ 20 ของเดือน

เป็นเวลา 12 เดือน

โดยหลักเก ณฑ์การจ่ายเ งินประกันรา ยได้ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

– ใช้เก ณฑ์ความชื้นของข้าวโพดเลี้ยงสั ตว์เมล็ดที่ 14.5% ในราค ากิโลกรัมละ 8.50 บ าท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่

เกษ ตรกรที่มีสิ ทธิ์มีใครบ้ าง

– เกษ ตรกรที่ขึ้นทะเบี ยนกับกรมส่งเสริมการเกษ ตร และแจ้งเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564

Show More