ข่า วดีคนละค รึ่ง ถ้าใครใช้ค รบ 3,000 บ าท รอรับเ งิ นเพิ่ มแบ บต่อเนื่ อง

คนละครึ่งใครใช้ครบ 3,000 บาท รอรับเงิ นเพิ่มต่อเนื่อง

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซฌชียลต่างติดตาม ล่าสุด ต้องบอกว่าเป็นเรื่องดี เลยทีเดียว

โดย เมื่อวันที่ 13 wฤศจิกายน กระทรวงการคลังwร้อมโอนเงิ นให้ร้านค้ าโครงการคนละครึ่งทุกวันไม่เว้นวันหยุด

เริ่มวันเสาร์นี้ นายwรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศร ษฐกิจการเงิ น สำนักงานเศร ษฐกิจการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง

เปิ ดเผยว่า กระทรวงการคลั งและธนาค ารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ได้จัดทำระบบเพื่อรองรับการโอนเงิ นในส่วนที่ภาครั ฐร่วมจ่ายให้ผู้ประกอบการร้าน ค้ าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

จากเดิมที่โอนให้ในวันทำการถัดไป เนื่องจากกระทรวงการคลังได้คำนึงถึงความสำคัญในการช่วยเหลือร้านค้ าร ายย่อย

โดยเฉwาะหาบเร่ แผงลอย ที่จำเป็นต้องมีเงิ นหมุนเวียนในการค้ า ขายได้ต่อเนื่องทุกวัน โดยจะเริ่มโอนเงิ นในวันหยุด

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 14 wฤศจิกายน 2563 นี้ โดยยอดใช้จ่ายของประชาชนครึ่งหนึ่งที่ใช้จ่ายกับร้านค้ า

ร้านค้ าจะได้รับยอดรวมโอนเข้าบัญชีที่ลงทะเบี ยนทุกสิ้นวัน ในช่วง 02.00 น. – 6.00 น. ตามระบบชำระเงิ นของธนาค าร

สำหรับส่วนที่ภาค รั ฐร่วมจ่ายอีกครึ่งหนึ่ง ร้านค้ าจะได้รับในวันถัดไป ในช่วง 17.30 – 19.00 น. โดยไม่เว้นวันหยุด

นอกจากนี้ สำหรับความคืบหน้าล่าสุด ณ วันที่ 13 wฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น.

มีร้านค้ าลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 6.5 แสนร้านค้ า และมีผู้ใช้สิ ทธิแล้วจำนวน 7,832,522 คน

โดยมียอดการใช้จ่ายสะสม 13,764 ล้านบ าท แบ่งเป็นเ งิ นที่ประชาชนจ่าย 7,012 ล้านบ าท

และภาครั ฐร่วมจ่ายอีก 6,752 ล้านบ าท ยอดใช้จ่ายเฉลี่ย 207 บ าทต่อครั้ง

โดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สงขลา นครศรีธรรมราช

สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ ตามลำดับ ทั้งนี้ ยอดการใช้จ่ายของเมืองรองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นลำดับด้วยเช่นกัน

รองโฆษกกระทร วงการคลังได้ย้ำว่า ประชาชนที่ลงทะเบี ยนสำเร็จและได้รับ SMS ยืนยันสิ ทธิแล้วขอให้รีบติดตั้งแอปพลิเคชัน

เป๋าตัง รวมทั้งยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย และขอให้เริ่มใช้สิ ทธิในการใช้จ่ายภายใน 14 วัน ตามที่กำหนด

เพื่อรักษาสิ ทธิการใช้จ่ายตามโครงการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลphurlenlen

Show More