รอลุ้น บั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐ จ่อขย ายอ ายุเติ มเ งิน 500 บ าท

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ” ของรั ฐบ าล ได้เพิ่มวงเงิ นค่ าซื้อสินค้ าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

สินค้ าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรก ร รมให้แก่ผู้ถือ บัต รสวัสดิการแห่งรั ฐ บั ตรคนจน จำนวน 500 บ าทต่อคนต่อเดือน

ชั่วคราวเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา หมายความว่า

ผู้ถือบัต รฯ จะได้รับเงิ นซื้อของเพิ่มเติม 500 บ าทต่อคน ในเดือนธันวาคม 2563 เป็นเดือนสุดท้าย

อย่ างไรก็ตาม แว่วๆ ว่าล่าสุดรั ฐบ าลอาจพิจารณาขย ายมาตรการเติมเงิ น 500 บ าทออกไปอีก

พร้อมกับการพิจารณาดำเนินโครงการคนละครึ่งเฟส 2 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาช น

ประเด็นนี้มีรา ยงานข่าวมาจากทำเนียบรั ฐบ าลและกระทรวงการคลังว่า รั ฐบ าลอาจพิจารณาขย ายโครงการเติมเงิ น 500 บ าท

ในบัต รสวัสดิการแห่งรั ฐ บั ตรคนจน ออกไป จากเดิมมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2563

เบื้องต้นจะมีการเสนอให้เติมเงิ นซื้อสินค้ าในบั ตรคนจน บัต รสวัสดิการแห่งรั ฐประมาณ 500 บ าทต่อคนต่อเดือนเท่าเดิม

โดยเริ่มในเดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนได้จับจ่ายใช้สอยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 และเทศกาลสำคัญต่างๆ

ตอนต้นปี ส่วนระยะเวลาการเติมเงิ นอาจจะเป็น 2 เดือน หรือ 3 เดือน

ทั้งนี้ ค าดว่าจะมีการสรุปมาตรการดังกล่าวออกมาในเร็วๆ นี้ ส่วนผลการพิจารณาจะเป็นอย่ างไรก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณและระดับนโยบ ายด้วย

ร ายละเอียดเติมเงิ น 500 บ าท รอบปัจจุบัน

“โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ” เป็นโครงการเพิ่มวงเ งินค่ าซื้อสินค้ าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

สินค้ าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรก ร รม จำนวน 500 บ าท จะโอนเข้า บัต รคนจน บั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

จำนวน 3 งวด โดยมีตาราง เงิ นเข้า ดังนี้

งวดที่ 1 วันที่ 8 ตุลาคม 2563

งวดที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

งวดที่ 3 วันที่ 1 ธันวาคม 2563

ผู้ถือบัต รสวัสดิการแห่งรั ฐที่มีร ายได้ไม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี จะได้รับเ งินเพิ่ม 500 บ าท จากปกติ 300 บ าท รวมเป็น 800 บ าทต่อเดือน

ผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐที่มีรา ยได้เกิน 30,000 บ าทต่อปี จะได้รับเงิ นเพิ่ม 500 บ าท จากปกติ 200 บ าท รวมเป็น 700 บ าทต่อเดือน

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ

เงื่ อนไขรับ 500 บ าท “บั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บั ตรคนจน”

ใครมีสิ ทธิ์ได้รับเงิ นเพิ่มเติมในรอบนี้?

ผู้มีรา ยได้น้อยที่ถือ บั ตรคนจน บั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ “ทุกคน” โดยทั้งประเทศมีผู้ถือบั ตรฯ ทั้งหมดเกือบ 14 ล้านคน

ได้เงิ นเพิ่มคนละเท่าไหร่?

โครงการดังกล่าว จะเพิ่มวงเงิ นซื้อสินค้ าให้ผู้ถือบัต รสวัสดิการแห่งรั ฐ 500 บ าทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกัน

ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2563 รวมแล้ว 1,500 บ าท จากปกติผู้ถือบั ตรฯ จะได้รับวงเ งินซื้อสินค้ าอุปโภค

บริโภคจำนวน 200-300 บ าทต่อเดือน มีร ายละเอี ยดดังนี้

กลุ่มที่ 1 ร ายได้ไม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี จำนวน 3.6 ล้านคน ปกติได้รับวงเงิ นซื้อสินค้ าอยู่

ที่ 300 บ าทต่อเดือน จะเพิ่มเป็น 800 บ าทต่อเดือน

กลุ่มที่ 2 รา ยได้เกิน 30,000 บ าทต่อปี จำนวน 10.3 ล้านคน ปกติได้รับวงเงิ นซื้อสินค้ าอยู่ที่ 200 บ าท

ต่อเดือน จะเพิ่มเป็น 700 บ าทต่อเดือน

ข้อมูลthebangkokinsight

Show More