สินเ ชื่อเงิ นด่ วน ธ.กสิกร ผ่อ นสบ ายเดื อนละ 330 บ าท

เป็นอีกหนึ่งข่า วดี สวัสดีเพื่อนๆ วันนี้ เรามีข่ าวดี มาบอกกัน สำหรับใคร ที่กำลัง อย ากสมั คร สินเชื่ อ

เงิ นให้กู้ยืม แต่มีเ งินเดือน ไม่ถึง 10,000 บ าท มาทางนี้ได้เลย

เพราะว่า สินเชื่ อ เ งินให้กู้ยืม จากธนาค าร กสิกรไทย 7500 ได้เปิ ดโอกาสกับให้กับผู้ที่ มีรา ยได้น้อย

สามารถที่จะ เข้าถึง แหล่ง เงิ นกู้ ที่ถูกกฎหมาย แถมสมั ครง่าย

และไม่มีหลักท รัพย์ หรือ คนค้ำ ประกัน ในการขอสินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม ถือว่า เป็นอีกหนึ่ง

สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม ที่น่าสนใจมาก เงื่อนไข ไม่ยุ่งย าก จริงๆแล้ว ทางธนาค าร

กสิกรไทย นั้นมีสินเชื่ ออยู่หลายตัว แต่สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม ที่คน

ที่มีรา ยได้ 7,500 บ าท สามารถสมั ครได้ คือ สินเชื่ อเงิ นด่วน Xpress Loan เรามาดูกันเลยดีกว่า

สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม เงิ นด่ วน Xpress Loan

สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม เงิ นด่วน ที่สามารถสมั ครได้ง่ายๆ และ ยังได้รับ เงิ นด่วน สมชื่อ ยิ่งใคร

ที่มีบัญชี เงิ นฝาก ผ่านกับธนาค ารกสิกร ด้วยแล้ว เพียงแค่ ยื่นบัตรประชาช น

เพียงใบเดียว ก็สามารถที่จะสมั ครขอ สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม พร้อมกับ รับเ งิน ได้ในทันที ง่ายใช่ไหม

เงื่อนไขในการขอสมั คร มีแค่นิดเดียว เพียงแค่ มีร ายได้ เริ่มต้น แค่ 7,500 บ าท

ต่อเดือน ก็สามารถที่จะ ยื่กู้สินเชื่ อได้แล้ว วงเงิ นกู้ ให้สูงสุด ที่ไม่เกิน 5 เท่า ของร ายได้

ผ่อนร ายเดือนแบบสบ าย นานสูงสุด 5 ปี มาดูกันต่อ ในร ายละเอียดของสินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม ตัวนี้กันเลย

ร ายได้ ขั้นต่ำ ในการขอ สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม กสิกร

-รา ยได้ เริ่มต้นที่ 7,500 บ าท ต่อเดือน

ใครที่ สามารถ ยื่นสมั คร ได้บ้ าง

-ได้ทุก อาชีพ

คุณสมบัติ ของผู้ส มัครขอ เงิ นให้กู้ยืม กสิกร

-ในการสมั คร ทางธนาค าร ได้กำหนด คุณสมบัติ ของแต่ละ อาชีพ ดังนี้

-ทำงานประจำ ต้องมีอายุ ทำงาน ไม่น้อย กว่า 6 เดือน

-ประกอบ ธุรกิจ ส่วนตัว ต้องเ ปิด ธุรกิจ มาแล้ว ไม่น้อย กว่า 2 ปี

-ทำงาน อิสระ ต้องประกอบ อาชีพนั้น ไม่น้อย กว่า 1 ปี

วงเ งิน การปล่อยกู้

-อนุ มัติได้ ไม่เกิน 5 เท่าของรา ยได้ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บ าท

ระยะ เวลา ในการ ผ่อนจ่าย

-ผ่อนจ่าย เริ่มต้นที่ 12 เดือน นานสูงสุดได้ 60 เดือน (ขึ้นอยู่ กับ วงเงิ น อาชีพ และ รา ยได้ ของผู้สมั คร)

อัตรา ดอกเ บี้ย

-คิดดอกเ บี้ย แบบ ลดต้น ลดดอก ดอกเ บี้ย ต่ำสุด อยู่ที่ ร้อยละ 15 ต่อปี สูงสุด อยู่ที่ 26 ต่อปี

เอกสาร ในการสมั คร เงิ นให้กู้ยืม กสิกร

-สำเนา บัตรประชาช น ของผู้สมั คร

-เอกสาร แสดงที่มา ของรา ยได้

-สลิป เงิ นเดือน หรือ หนังสือ รับรอง เงิ นเดือน ไม่เกิน 3 เดือน

-สำเนา การเดิน บัญชี หรือ Statement ย้อนหลังที่ 6 เดือน

กรณี ผู้ส มัคร ที่ทำอาชีพ อิสระ

-สำเนา เอกสาร 50 ทวิ ปี ล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิ แบบ รา ยเดือน ย้อนหลัง อย่ างน้อย 6 เดือน

-สำเนา รา ยการ เดินบัญชี หรือ Statement ย้อนหลังที่ 6 เดือน

ช่องทาง ในการสมั คร

-สามารถสมั ครได้ด้วยตัวเอง ที่ธนาค ารกสิกรไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือ สมั ครผ่านแอป K PLUS หรือ สมั ครทางเว็บไซต์ สนใจ

Show More