ค้ นบ้ านดูใครมีเอ ามา ร้ านดั งรั บเหรี ยญ 5 ปี 40

ดีจ้าเรามีเรื่ องราวมานำเส นอ สำหรับคนที่เป็นส ะสมเหรี ญหรื อของเก่ า วันนี้มีข่ าวดี เมื่อเพจดัง เปิ ดรับเหรี ยญหาย าก ใครมีรี บหาด่ วน

ร้านดั งประก าศรับซื้ อเหรี ยญ 5 บาทปี 2540 เหรี ยญละ 10,000 บ าท

ส่วนปี พ.ศ.2546 ให้ราค าเหรี ยญละ 200-600 บ าท ขึ้นอยู่กับสภ าพ

เมื่ อวันที่ 5 พ.ค.เฟซบุ๊ก IndyCoin&Banknote – รับซื้ อเหรี ยญ แบ งค์เก่ า และของโบร าณ

โพส ต์ข้อความรั บซื้ อเหรี ยญ 5 บ าท ปีพ.ศ.2540 ในราค า 4,000-10,000 บ าท

และปี พ.ศ.2546 ในราค า 200-600 บ าท ทั้งนี้ราค าของเหรี ยญขึ้นอยู่สภ าพความใหม่ของเหรี ยญ

ราค าที่แจ้งเป็นราค าต่อ 1 เหรี ยญ

Show More