บั ตรคนจ น บั ตรสวั สดิการแห่ งรั ฐ ลงรับเงิ นช่ วยเหลื อค่ าน้ำอีก 1 ปี

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจ น ที่ยังไม่เคยลงทะเ บียนขอรับเงิ นช่วยเหลือค่ าน้ำจาก กปภ.

ให้ลงทะเบี ยนได้ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ กปภ. สำนักงานใหญ่

นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิ ดเผยว่า

คณะรั ฐมนตรีได้มีมติให้ขย ายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่ าน้ำประปา เพื่อลดค่ าครองชีพให้กับ

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐอย่ างต่อเนื่ อง โดยให้ความช่วยเหลือค่ าน้ำประปาในวงเงิ น 100 บ าท

ต่อครัวเรือนต่อเดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 – ก.ย. 64 จากเดิมที่สิ้นสุดไปเมื่อ ก.ย. 63

ส่วนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐที่ยังไม่เคยลงทะเบี ยนกับ กปภ. สามารถลงทะเบี ยนผ่ านเว็บไซต์ กปภ. ได้ทั้ง 2 ช่องทาง

เว็บไซต์ https://payment.pwa.co.th/welfare-register/

กปภ. สำนักงานใหญ่ สำนักงาน กปภ.เขต 1 – 10 และ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 – ก.ย. 64 (ใบแจ้งค่ าน้ำประปาเดือน พ.ย. 63 – ต.ค. 64)

รวมเป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ลงทะเบี ยน

สำหรับผู้มีบัตรฯ ที่ลงทะเบี ยนกับ กปภ. แล้ว ไม่ต้องลงทะเบี ย นซ้ำอีก โดยสามารถชำระค่ าน้ำประปาได้ที่สำนักงาน

กปภ.สาขา และตัวแทนรับชำระค่ าน้ำประปาของ กปภ. ทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางการชำระค่ าน้ำประปาในระบบออนไลน์ได้ตามปกติ

หลังจากนั้น กรมบัญชีกลางจะนำเงิ นจากกองทุนประชารั ฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมาจ่ ายคืนแก่ผู้มีบัตรฯ

ที่ใช้น้ำประปาภายใต้วงเงิ นที่กำหนดผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐในช่องกระเป๋าเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของเดือนถัดไป

อย่ างไรก็ตาม ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จะได้รับสิ ทธิ์เงิ นช่วยเหลือค่ าน้ำประปาประจำเดือนในวงเงิ น 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

กรณีใช้เกินวงเ งินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ จะต้องเป็นผู้รับภาระค่ าน้ำประปาทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center โทร. 1662 หรือ Call Center

บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ 0-2109-2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0-2270-6400

Show More