ผันผ วนไม่ห ยุด ราค าทอ งล่าสุ ด

ราค าทองล่าสุด วันที่ 23 พฤศจิกา ยน 2563

ผันผ วนไม่ห ยุด เมื่ อวันที่ 23 พ.ย. 63 สมาค มค้ าทองคำร ายงาน ราค าทองไ ทยวันนี้ ครั้งที่ 1

เมื่ อเวลา 09.27 น. โด ยราค าทองคงที่ ขณะที่ ทอ งคำแ ท่ง รับซื้อบ าทละ 26,750บ าท ข ายอ อกบ าทละ 26,850 บ าท

ส่วนท องรูปพร รณ รับซื้ อบ าทละ 26,272.28บ าท ขา ยออกบ าทละ 27,350 บ าท

ราค าคงที่

ท องคำแ ท่ง 96.5%  ราค าข ายอ อก 26,850 บ าท ราค ารับซื้อ 26,750 บ าท

ท องรูปพร รณ 96.5% ราค าข ายอ อก 27,350 บ าท ราค ารับซื้อ 26,272.28 บ าท

ราค าทองวันนี้

ข้อมูลsiamnews

Show More