ใค รได้บ้ าง รั ฐเล็ งขย ายเวลาเพิ่ มวงเงิ นบั ตรคนจน

จากกรณีเพจเฟ ซบุ๊ก สำนักประชาสั มพั นธ์เ ขต 7 กรมประชาสั มพั นธ์ ได้อ อกมาโ พสต์ประช าสัมพั นธ์

กรมบั ญชีกล างเพิ่มวงเ งินในบั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐ 500 บ าท (ต.ค.-ธ.ค. 63)

เพื่อช่ วยเหลือค่ าใช้จ่ ายสินค้ าอุปโ ภคบริโ ภคให้แ ก่ผู้มีร ายได้น้ อย

โดยร ายละเอี ยดระบุว่ามาตรกา รรักษาระดั บการบริโ ภคภายในประเทศ ตามโ ครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แ ก่ผู้มีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

โดยเพิ่ มวงเงิ นค่ าซื้อสินค้ าอุปโ ภคบริโ ภคที่จำเป็น สินค้ าเพื่อการศึ กษา และวัตถุดิ บเพื่อเกษ ตรกร รมให้แ ก่ผู้ถือ

บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ 14 ล้านคน จำนวน 500 บ าท/คน/เดื อน เป็นระยะเว ลา 3 เดือน ตั้งแต่เดื อนตุลาคม

ถึงธันว าคม 2563 โดยผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐที่มีร ายได้ไม่เกิน 30,000 บ าท/ปี จะได้รับ (300+500)

รวมเป็น 800 บ าท/เดื อน และผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐที่มีร ายได้เกิน 30,000 บ าท/ปี จะได้ รับ (200+500)

รวมเ ป็น 700 บ าท/เดื อน

สำหรับเดื อนตุลาคม ผู้มีสิ ทธิจะได้รับวงเงิ นเพิ่มเ ติม จำนวน 500 บ าท ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563

และในเดือ นพฤศจิ กายนและธัน วาคม จะได้รับวงเงิ นเพิ่มเติมในวันที่ 1 ของเดื อน และขอย้ำว่า วงเงิ นที่ได้รับ

ไม่สามา รถกดเป็นเงิ นสดได้ การใช้จ่ ายดังกล่าวสามา รถนำไปใช้ที่ร้ านธง ฟ้าประชารั ฐที่รับชำระค่ าสินค้ าอุปโ ภค

บริโ ภคผ่านเครื่ องรับชำระเ งินอิเล็กทร อนิกส์ (EDC) หรือร้านค้ าที่รับชำระเ งินผ่ านแ อพฯ ถุงเงิ นประชารั ฐ

หากมีข้อสงสัย สอบถ ามเพิ่มเติ มได้ที่ Call Center กรมบั ญชีกลาง หม ายเ ลข 02 270 6400 ในวัน เวลาร าชการ

ล่าสุ ดวันที่ 21 พ.ย. 2563 เพจเฟ ซบุ๊ก สวั สดิการ ทันข่ าว4.0 รา ยงานว่าทางรั ฐเล็ งขย ายเ วลาการเพิ่ม

วงเ งินจากเดิมถึงเดือนธัน วาคม โดยต่อไปอีก 3 เดื อนเพื่อให้ประชาช นได้ใช้จ่ายในเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลสำคัญ

รั ฐเล็งขย ายการเพิ่มวงเงิ นในบั ตรสวัสดิการเเห่งรั ฐ ต่อไปอีก2-3เดือน(ต่อจากเดื อน ธ.ค.63)

ไว้ใช้จ่ ายช่วงเทศก าลปีใหม่เเละเทศก าลสำคัญ

ข้อมูลsiamtopic

Show More