ปร ะกันร ายได้เก ษตรกร เงิ นทย อยเข้าแ ล้ว ดูเ ลย

ได้หรือยัง? หลายวิธี ตรวจสอบ “ประกันร ายได้เกษ ตรกร” เ งินทยอยเข้าแล้วนะ ถอ นใช้ได้เลย

ผู้ที่มีคุณสมบั ติตรงตามโค รงการ “ประกันร ายได้เกษ ตรกร” ทยอยได้รับเ งินเข้าบั ญชีธนาค ารแล้ว

โดยสามารถ ตรวจสอบ ได้ง่ายๆ หลากหลายช่องทาง ดังนี้

เว็บไซต์ ธ.ก.ส. คลิกที่นี่ จากนั้นกรอกหมายเ ลขบั ตรประชาช น เพื่อตรวจสอบผลการรับการสนั บหนุน

ได้แก่ ชื่อโครงการ การโอนเ งิน เลขที่บัญชี สาขาของธนาค าร และสถานะ

แอ พพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อความแจ้งเตือนเงิ นเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่เกษตกรสมัครใช้บริการ BAAC Connect

ตรวจสอบจากตู้ ATM

การปรั บสมุดบั ญชีที่ธนาค าร

ตามมติคณะรั ฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบให้ธนาค ารเพื่อการเกษ ตรและสหกรณ์การเก ษตร

(ธ.ก.ส.) ดำเนิน โครงการประกันร ายได้เกษ ตรกรผู้ปลู กข้าว ปี 2563/64 (รอบที่ 1)

เพื่อช่วยเหลือเกษ ตรกรผู้ปลู กข้าวและป้องกันความเสี่ยงด้านราค า

ไม่ให้ประสบปั ญหาข าดทุน ลดภาระค่ าใช้จ่ายในการแก้ไขปั ญหาราค าข้าว โดยกลไกตลาดยังคงทำงานเป็นปกติ

ภายใต้กรอบวงเงิ นงบประมาณ 18,096 ล้านบ าท จำนวนเกษ ตรกรที่จะได้รับประโยชน์กว่า 4.04 ล้านร าย

โดยประกันรา ยได้แก่เกษ ตรกรผู้ปลู กข้าว 5 ชนิด ได้แก่

ข้าวเปลื อกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บ า ท ครัวเรือนละ ไม่เกิน 14 ตัน

ข้าวเปลื อกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บ าท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

ข้าวเปลื อกเจ้า ตันละ 10,000 บ าท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน

ข้าวเปลื อกหอมปทุ มธานี ตันละ 11,000 บ าท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน

ข้าวเปลื อกเหนียว ตันละ 12,000 บ าท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

กรณีเกษ ตรกรปลู กข้าวมากกว่า 1 ชนิด จะได้สิทธิไม่เกินจำนวนสูงสุดของข้าวแต่ละชนิด

และเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงชนิดข้าวที่กำหนดไว้สูงสุด

เวลาที่ใช้สิทธิขอชดเชย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน -31 ตุลาคม 2563 (ยกเว้นภาคใต้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 -28 กุมภาพันธ์ 2564)

ซึ่งคณะอนุกร ร มการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันร ายได้เกษ ตรกรผู้ปลู กข้าว

ประกาศราค าเกณฑ์กลางอ้างอิงครั้งแรกวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการฯ

ความชื้นข้าวเปลื อกแต่ละชนิด ไม่เกิน 15% โดย ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ได้ชดเชยส่วนต่างราค าประกันข้าว ดังนี้

ข้าวเปลื อกหอมมะลิ ตันละ 2,911.17 บ าท

ข้าวเป ลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,137.45 บ าท

ข้าวเปลื อกเจ้า 1,222.36 บ าท

ข้าวเปลื อกหอมปทุมธานี ตันละ 1,066.96 บ าท

ข้าวเปลื อกเหนียว ตันละ 2,084.34 บ าท

ทั้งนี้ มีเกษ ตรกรที่มีคุณส มบัติถูกต้องได้รับเงิ นทั้งสิ้น 871,869 รา ย เป็นเงิ น 9,298 ล้านบ าท

จากนั้นจะประกาศราค าอ้างอิงทุก ๆ 7 วัน จนถึงวันสิ้นสุดโครงการฯ

สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงิ นประกันร ายได้ เกษ ตรกรจะต้องขึ้นทะเบี ยน

เกษ ตรกรผู้ปลู กข้าวปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1 กับกระทรวงเกษ ตรและสหกรณ์

ต้องแจ้งวันที่ค าดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วงเวลาที่เก ษตรกรจะได้รับสิทธิชดเชย

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ได้ดำเนิน “โครงการประกันร ายได้เกษ ตรกรผู้ปลู กข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64”

เพื่อช่วยให้เกษ ตรกรผู้ปลู กข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์มีรา ยได้ที่แน่นอน บรรเทาความเดื อดร้อน

จากปั ญหาราค าข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ตกต่ำและสร้างความมั่นคงในอาชีพ

เป้าหมายเกษ ตรกร 452,000 รา ย วงเ งินงบประมาณ 1,867 ล้านบ าท ประกันร ายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ

ความชื้น 14.5% กิโลกรัมละ 8.50 บ าท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ โดยในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

ที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงิ น ประกันร ายได้เป็นวันแรกแก่เกษ ตรกรจำนวน 139,018 รา ย เป็นเงิ น 637.90 ล้านบ าท

​สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเ งินประกันร ายได้ เกษ ตรกรผู้ปลู กข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ต้องขึ้น

ทะเบี ยนเกษ ตรกร ปี 2563/64 กับกรมส่งเสริมการเก ษตร

โดยแจ้ งเพาะปลู กตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564

และมีช่วงเวลาเก็บเกี่ยวตรงกับรอบการประกาศราค าเกณฑ์กลางอ้างอิง

ข้อมูลthebangkokinsight.

Show More