สินเชื่ อฉุ กเฉิ นไ ทยพาณิ ชย์ ยื ม 50,000 ไม่ต้องค้ำ อนุมั ติไว รับเงิ นได้เลย

อีกหนึ่งบริการ สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม จากทางธนา ค าร ไทยพาณิชย์ ที่น่าสนใจ กับ สินเชื่ อส่วนบุคคล Your Loan

บริการ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม สมั ครง่ายไม่ต้องมีหลักทรั พย์หรือบุคคลค้ำประกัน อย ากผ่อนเท่าไร

อย ากชำระร ายเดือนวันไหน เลือกเองได้เลย และยังรู้ผลอนุ มัติเร็วไม่ต้องรอนาน

สินเชื่ อส่วนบุคคล Your Loan จากทางธนาค าร ไทยพาณิชย์ มีวง เงิ นกู้ยื ม อนุ มัติตั้งแต่ 5,000 – 2,000,000 บ าท

ซึ่งสามารถสมัครขอ สินเงิ นให้กู้ยื ม Your Loan ได้ทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นพนังงานประจำ เจ้าของธุจกิจ

หรืออาชีพอิสระ ก็สามารถ กู้ยื มเงิ น ได้ง่าย ผ่านแอปมือถือ SCB easy สำหรับใครที่สนใจกู้ รีบไปโหลดแอป Scb มาติดเครื่องไว้เลย

ร ายละเอียด สินเชื่ อเงิ นให้กู้ ยืม ส่วนบุคคล Your Loan

-วง เงิ นกู้ยื ม อนุ มัติตั้งแต่ 5,000 – 2,000,000 บ าท

-ผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 60 งวด สำหรับร ายเดือน หรือ 130 งวดสำหรับร ายสองสัปดาห์

-ชำระคืนธนาค ารเป็นงวดรา ยเดือน หรือรา ยสองสัปดาห์

-คิดอัตราดอกเ บี้ยแบบลดต้นลดดอก

-สมัครง่ายผ่านแอป ไม่ต้องมีหลักทรั พย์หรือบุคคลค้ำประกัน

-รู้ผลอนุมั ติเร็วไม่ต้องรอนาน

วิธีสมัคร สินเ ชื่อเ งินให้กู้ยื ม ส่วนบุคคล Your Loan

-สามารถสมัครขอ สินเชื่ อ เ งินให้กู้ยื ม Your Loan ได้ทาง แอป SCB Easy

เมื่อท่านได้รับการพิจารณาอ นุมัติ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ Your Loan แล้ว ธนาค ารจะจัดส่งตารางเวลาการชำระ

คืน เงิ นกู้ยื ม ให้กับท่านทาง Email ที่ได้แจ้งในการสมัครขอ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม และผ่านการยืนยันกับทางธนาค าร

*หากใครไม่มี แอป SCB Easy ให้โหลดติดตั้งและเปิดการใช้งานก่อนสมัคร

คุณสมบั ติสมั คร สินเ ชื่อเ งินให้กู้ยื ม ส่วนบุคคล Your Loan

-มีสัญช าติไทยเท่านั้น

-มีอายุระหว่าง 20–65 ปี

-มีร ายได้ขั้นต้ำที่ 10,000 บ าท

-เป็นลู กค้ าปัจจุบันของทางธนาค ารไทยพาณิชย์

-สามารถ กู้ยื มเงิ น ได้ทั้งพนังงานประจำ เจ้าของกิจการ หรือ อาชีพอิสระ

เอกสารสมัคร สินเชื่ อเ งินให้กู้ยื ม ส่วนบุคคล Your Loan

-บั ตรประจำตัวประชาช น

เอกสารสมัครสำหรับพนักงานประจำ

-สลิปเงิ นเดือนปัจจุบัน (สำหรับพนักงานประจำ)

เอกสารสมัครสำหรับเจ้าของกิจการและผู้มีอาชีพอิสระ

-เอกสารยืนยันรา ยได้ (อย่ างใดอย่ างหนึ่ง)

-ใบแจ้งยอดเงิ นฝากย้อนหลัง 6 เดือน (เต็มเดือน)

-หนังสือรับรองการเสี ยภาษีเงิ นได้

-เอกสารยืนยันการประกอบธุรกิจ (อย่ างใดอย่ างหนึ่ง)

-สำเนาหนังสือจดทะเ บียน/ห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์ (กรณีจดทะเบี ยน)

-เอกสารที่ออกจากทางราชการเพื่อยืนยันการทำธุรกิจ (กรณีไม่ได้จดทะเบี ยน) เ ช่น

-สัญญาเช่า สัญญาจ้าง

-เอกสารการเสี ยภาษีป้าย

-ใบอนุญ าติประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)

ข้อมูลbang-jaab.

Show More