สินเชื่ อพร อมิสยื ม 30,000 ทำง านร ายวันกู้ได้ ไม่ต้องค้ำ

อีกบริการ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ที่ได้รับเสี ยงตอบรับอย่ างดีเยื่ยม สำหรับ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม

จาก บริษัทพ รอมิส ที่มีวง เงิ นกู้ยื ม สูงสุดที่ 300,000 บ าท

โดยที่ไม่ต้องหาบุค คลค้ำประกั นหรือหลั กทรั พย์ค้ำประกัน ที่พิเ ศษสุดก็คือ พรอมิสเปิ ดโอกาศให้กับผู้ที่มีร ายได้น้อย

เงิ นเดือน 6,000 บ าท ก็สามารถ ที่จะ สมั คร กู้ยื มเ งิน ได้

พร้อมรับ วงเ งินอนุ มัติสำหรับผู้มีร ายได้ต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บ าท อนุ มัติสูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของร ายได้ต่อเดือน และถ้าหาก

กู้ยื มเงิ น ผ่านในรอบแรกไปแล้ว ก็สามารถที่จะขอ สินเชื่ อเ งินให้กู้ยื ม เพิ่มได้อีก โด ยที่ไม่ต้องปิ ดบั ญชีเดิม หรือ

จะปิดบั ญชีก่อน กําหนดก็ไม่ต้องเสี ยค่ า ยกเลิ กสัญ ญา อีกด้วย

จุดเด่น สินเชื่ อเ งินให้กู้ยื ม สินเชื่ อบุคคลพร อมิส

-สามารถกําหนด ค่ างวด ชําระคืนได้ ต่ำสุด ที่ 2 เดือน

-ถ้าขอยื่น สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม ที่ 30,000 บ าท ผ่อน ชําระที่ 39 เดือน ผ่อ นชำระขั้นต่ํา ต่อเดือนเพีย งแค่ 1,200 บ าท

-ทำงานรา ยวัน มีเงิ นเดือนเพียง 6,000 บ าท ก็สามารถสมั ครขอ สินเ ชื่อเ งินให้กู้ยื ม ได้

คุณสม บัติสมั คร สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม สินเชื่ อ บุคคลพ รอมิส

-อายุ 20 – 64 ปี และมี สัญช าติไทย

-มีร ายได้ต่อเดือน ที่ 6,000 บ าท ขึ้นไป

-อายุงาน ปัจจุบัน 1 เดือน ขึ้นไป สําหรับ พนักงานรา ยเดือน

-ถ้าเป็น พนักงาน ที่ทํางานร ายวัน การจ้างงาน ต้อง มีอายุงานที่ 6 เดือน ขึ้นไป

-มีที่พัก หรือ ที่ทํางาน อยู่ในเขต ที่สามารถ ติดต่อได้

-ถ้ามี ร ายได้ ที่ ต่ำกว่า 30,000 บ าท ทางพรอมิส ให้ กู้ยื มเงิ น สูงสุดได้ที่ ไม่เกิน 2 เท่า

-ถ้ามี ร ายได้ ที่ สูงกว่า 30,000 บ าท ทางพรอมิส ให้ กู้ยื มเงิ น ได้ สูงสุด ที่ 300,000 บ าท แต่ไม่เกิน 5 เท่า ของร ายได้

วิธีสมั คร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม พรอมิส แบบออนไลน์

1.เริ่มแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ พรอมิส กดที่ สมั ครออนไลน์

2.กรอกร ายละเอี ยดให้ครบตามรูปภาพประกอบโดยข้อมูลต้องเป็นความจริง จากนั้นอ่านข้อตกลงอย่ างละเอียดจากนั้นกด ตกลง

3.ตร วจสอบข้อมูลให้ครบจากนั้นกด ยืนยัน

4.เมื่อยืนยันแล้วท่านก็แค่รอการติดต่อกลับมาจากทาง สินเ ชื่อบุคคลพรอมิส

หรือ หากท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับ กรุณาติดต่อ Call Center 1751

เอกสา รสมั คร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม สินเชื่ อบุคคลพรอมิส

-บั ตรประชาช น ตัวจริง

-เอกส าร สลิปเงิ นเดือน หรือ หนังสือ รับรองเ งิน เดือน ฉบับจริง อายุไม่เกิน 60 วัน

-สมุดบั ญชีธนาค าร ฉบับจริง สําหรับ การรับเงิ นจาก พรอมิส

ข้อมูลbang-jaab

Show More