แห่สมั ครทำงานที่อิ สราเ อล ต่อแถ วย าวกว่า 2 กม. รา ยได้เฉี ยด 5 หมื่ น

ผู้สื่อข่าวร ายงานว่าที่สำนักงานจัดหางาน จ.อุดรธานี มีประชาช นจำนวนมากมายืนรอต่ อแถวย าวเกือบ 2 กม.

เพื่อยื่นเอกส ารสมัครทำงานภาคเก ษตรในรั ฐอิ สราเ อลกันอย่ างคึกคัก โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางาน จ.อุดรธานี

คอยประชาสัมพั นธ์และอำนวยความสะดวก ตรวจความเรียบร้อยของเอกส ารเพื่อความรวดเร็ว

นายมงคล สงคราม จัดหางาน จ.อุดรธานี เปิ ดเผ ยว่า ตามที่กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสุ่ม

คัดเลือกให้ไปทำงานภาคการเกษ ตรในรั ฐอิสร าเอล ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสร าเอล

เพื่อการจัดหางาน” ระยะเวลาการจ้างงานตามสัญ ญาจ้างงาน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน ซึ่งจะได้รับเงิ นเดือน

ขั้นต่ำก่อนหั กภ าษีเดือนละประมาณ 48,073 บ าท

โดยคุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย เกิ ดระหว่างวันที่ 23 พ.ย. 2524 ถึง 27 พ.ย. 2540 ไม่มีประวัติอ าชญากร รม

ไม่มีคู่สมรส บุตร หรือบิดา และมา รดา ที่พำนักอยู่ในรั ฐอิสร าเอล ไม่เคยทำงานในรั ฐอิสร าเอล มีสุขภาพร่างกายแข็งแ รง

สายตาปกติไม่บอดสี ไม่เส พส ารเส พติด และต้องมีประสบการณ์ทำงาน

นายมงคล กล่าวต่อว่า ส่วนการสมัครจะเป็นการสุ่มคัดเลือกว่าใครจะได้ไป หลังจากสุ่มได้ร ายชื่อแล้ว

ทางสำนักงานจะส่งจดหมายแจ้งไปที่บ้ านเพื่อให้ไปทดสอบ ตรวจโ รค ตรวจประวัติ และตรวจร่างกายอีกครั้ง

ในขั้นตอนทั้งหมดนี้มีค่ าใช้จ่ ายประมาณ 55,000 บ าท

สำนักงานจัดหางาน จ.อุดรธานี ขอเชิญชวนผู้สนใจหรือผู้ที่หางานไปทำงานต่างประเทศ สมัครรับคัดเลือก

ไปทำงานภาคการเก ษตรในรั ฐอิ สรา เอล หากมีข้อ สงสัยสอบถามร ายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหา

งานจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 042-348589 หรือ Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ในวันและเว ลาราชการ

ข้อมูลsiamnews

Show More