จะปิ ดแล้ว ใค รรั บสิ ทธิ์คนละค รึ่ง รี บใช้ด่ วน

วันที่ 23 พ.ย. นายพ รชัย ฐีร ะเวช ที่ปรึ กษาเศร ษฐกิจการเ งิน สำนักงานเศร ษฐกิจ การค ลัง ในฐ านะโฆ ษกกระทร วงการค ลัง

เปิ ดเผ ยถึงความคื บหน้าโคร งการค นละค รึ่งที่เ ริ่มโ ครงก ารเมื่อวันที่ 23 ต.ค. ที่ผ่ านมา ว่า ยอ ดการใช้จ่ าย

ภายใต้โค รงการคนละค รึ่ง เมื่อวันที่ 21 พ.ย. มูลค่ าการใช้จ่ ายรวม 23,023.4 ล้านบ าท การใช้จ่ ายรวมดังกล่ าว

เป็นส่ วนของประชาช นใช้จ่ ายเอง 11,747.9 ล้านบ าท คิดเป็น 51% และรั ฐสมท บ 11,275 ล้านบ าท

คิดเ ป็น 49% ส่วนร้านค้ าลงทะเบี ยนแล้ว 782,169 ร้านค้ า

สำหรั บเงื่ อนไขการลงทะเบี ยนเบื้ องต้น กระทร วงการคลังชี้แ จงว่าคนที่ล งทะเบี ยนโค รงการคนละค รึ่งเ ฟส 2

จะไม่ได้รับสิ ทธิย้อนหลัง ส่วนคนที่ลงทะเบี ยนเ ฟส 1 ไปแล้ว จะต้องใช้สิ ทธิคนละค รึ่งให้หม ดภายใน 31 ธ.ค.2563

จึงจะสาม ารถเข้าร่ วมคนละครึ่ งเฟ ส 2 ได้

นายพ รชัย ฐีระเ วช

ข้อมูลsiamtopic

Show More