ฮื อฮา ย ายวัย 78 ไปต กป ลา ได้ตะพ าบสีทองอร่ าม ชาวบ้ านแ ห่ส่ องเ ลขเ ด็ด

เมื่ อวันที่ 23 พ.ย. 2563 ผู้สื่ อข่ าวได้รับแ จ้งว่ามีชาวบ้ านไปตกป ลา แล้วได้ตะพ าบตัวสีทองเหลื องอร่ ามส วยง าม

นำมาใส่ตู้ป ลาไว้ที่บ้ านเล ขที่ 155 หมู่ 5 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพ ชรบูรณ์ โดยมีช าวบ้ านและผู้ที่ทร าบ ข่าวต่างมาดู

ความส วยง ามและความแป ลกประหล าดของตะพ าบน้ำ เพราะไม่เคยพ บมาก่อนในพื้นที่ จึงมีการหาเล ขเด็ ดเพื่อนำไปเสี่ ยงโ ชค

โดยเฉพ าะอ ายุและเล ขที่บ้ านของคนที่จับได้ผู้สื่ อข่ าวเดินทางไปตร วจส อบที่บ้ านหลั งดังกล่ าว พบน ายยุ ทธภูมิ เปี่ ยมศิริ

อายุ 42 ปี เป็นเจ้าของบ้ านหลังดังกล่ าว เปิ ดเผ ยว่า ผู้ที่ตกได้ตะพ าบตัวนี้คือย ายท วดอายุ 78 ปี

อยู่บ้ านเล ขที่ 14 หมู่ 5 ต.ป่าเลา เมื่ อวันก่อนย ายได้ไปต กป ลาที่อ่ างเก็บน้ำท้ ายห มู่บ้ าน

ซึ่งไปเป็นปร ะจำเกื อบทุกวันอยู่แล้ว เพื่อต กปล ามาทำเป็นอาห าร แต่ละวันก็จะได้ปล ามากน้ อยบ้ าง

บ้ างครั้ งก็ได้เต่ เมื่ อได้ก็จะปล่ อยคื นลงไปในน้ำเหมือนเดิ มนายยุท ธภูมิ กล่ าวต่อว่า เมื่อวันก่อนปร ากฏ

ว่าได้เป็นตะพ าบตัวสีเหลื องทอง ขน าดประมาณฝ่ ามือผู้ใ หญ่ ซึ่งไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยในชี วิต

จึงนำมาให้หล านดู ตนจึงขอเลี้ ยงไว้ โดยนำมาใส่ตู้ปล าและให้อาห ารเป็นเนื้ อสดๆ จากนั้นตนได้ถ่ ายภ าพ

และนำไปโ พสต์ในเฟ ซบุ๊ก ปรา กฏว่ามีคนสนใจเป็นอย่ างมาก รวมทั้งชาวบ้ านที่ทร าบข่ าวก็เดิ นทางมาดู

บ างร ายก็บอกว่าเป็นตะพ าบที่นำโช คมาให้ บ างร ายสอ บถา มอายุย ายท วดที่เป็นคนต กได้ รวมทั้งถามบ้ านเล ขที่

เพื่อนำไปเสี่ ยงโช คในงว ดวันที่ 1 ธ.ค. 2563นายยุ ทธภูมิ กล่า วอีกว่า สำหรับตะพ าบตัวดังกล่ าว ตนไปค้นคว้าในโซเชี ยล

พบว่ ามีการซื้ อ-ข ายกันในราค าค่อนข้ างสูง แต่ตนตั้งใจว่าจะไม่ข าย และจะเลี้ ยงดูจนกว่าจะสิ้นอ ายุขั ยของเขาเอง

ข้อมูลkhaosod

Show More