รั ฐเล็ งให้เงิ นพิเ ศษ 500 บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ช่วงปีใ หม่ 2564

รอลุ้ นนะครับสำหรับผู้ถือบั ตรส วัสดิก ารแห่งรั ฐ ล่าสุด โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบั ตรสวัสดิ การแห่งรั ฐของรั ฐบ าล

ได้เพิ่มวงเงิ นค่ าซื้อสินค้ าอุปโภ คบริโ ภคที่จำเป็น สินค้ าเพื่อการศึ กษา และวัตถุดิบเพื่ อเกษ ตรกร รมให้แ ก่ผู้ถือ

บัต รสวั สดิก ารแห่งรั ฐ บั ตรคนจ น จำนวน 500 บ าทต่อคนต่อเดื อน ชั่ วคร าวเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563

ที่ผ่านมา หม ายความว่า ผู้ถือบั ตรฯ จะได้รับเ งินซื้ อของเพิ่มเติม 500 บ าทต่อคน ในเดือนธันวาคม 2563 เป็นเดือนสุดท้าย

อย่ างไรก็ตาม แว่วๆ ว่าล่าสุดรั ฐบ าลอาจพิจา รณาขย ายมาต รการเติมเ งิน 500 บ าทออกไปอีก พร้อมกับการพิจา รณา

ดำเนินโค รงการคนละครึ่งเฟส 2 เพื่อเป็นของขวั ญปีใหม่แ ก่ประชาช น

ประเด็ นนี้มีร ายงานข่าวมาจากทำเนียบรั ฐบ าลและกระทร วงการคลังว่า รั ฐบ าลอาจพิจ ารณาขย ายโครงการเติมเ งิน 500 บ าท

ในบั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ บั ตรคนจน ออกไป จากเดิมม าตรการดังกล่ าวจะสิ้นสุดในเดื อนธันวาคม 2563

เบื้องต้นจะมีการเสน อให้เติมเงิ นซื้อสินค้ าในบั ตรคนจน บั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐประม าณ 500 บ าทต่อคนต่อเดื อนเท่าเ ดิม

โดยเ ริ่มในเดื อนมกราคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อให้ปร ะชาช นได้จับจ่ ายใช้สอยช่ วงเท ศกาลปีใ หม่ 2564

และเท ศกาลสำคั ญต่างๆ ตอนต้นปี ส่วน ระยะเวลาการเ ติมเงิ นอาจจะเ ป็น 2 เดื อน หรือ 3 เดือน ทั้งนี้

ค าดว่าจะมีการสรุ ปมา ตรการดังกล่าวออกมาในเร็วๆ นี้ ส่วนผลการพิจ ารณาจะเป็นอย่ างไรก็ขึ้นอยู่กับง บประม าณและระดั บนโยบ ายด้วย

ข้อมูลmumkhao

Show More