คนละค รึ่ง สรุ ปความคื บห น้า 7 ข้อ คนร อลงต้ องรู้

ยังคงเป็นกระแ สความสนใจของประชาช น สำหรับ โค รงการคนละค รึ่ง ซึ่งกระทร วงการค ลัง ภายใต้การนำของ อาคม

เติมพิทย าไพสิฐ รั ฐมนต รีว่าการกระทร วงการค ลัง และ กฤ ษฎา จีนะวิจ ารณะ ปลั ดกระทร วงการค ลัง ได้กล่าวในงานสั มมนา

Wealt Forum ลงทุนอย่ างไร ให้ร วย จัดโดยหนั งสือพิ มพ์กรุงเท พธุรกิจ และหนั งสือพิ มพ์ฐ านเศร ษฐกิจ วานนี้

โดยสรุปโค รงการ คนละครึ่ง ได้ 7 ข้อ ดังนี้

1. กระทร วงการคลัง พิจารณาโค รงการคนละค รึ่ง เฟส 2 ทั้งวงเงิ นงบประมาณ และสิ ทธิ์ผู้ที่จะได้รับ

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาช นให้ได้มากที่สุด

2. ผู้ที่ได้รับสิ ทธิเดิม อาจไม่ต้องลงทะเบี ยนใหม่ เพราะกระทรวงการคลังมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว ซึ่งจะง่ายต่อการใช้สิ ทธิต่อเนื่อง

3.ให้ธนาค ารกรุงไทย ดูยอดลงทะเ บียนโค รงการคนละครึ่งที่ผ่านมา ใช้ประเมินสิ ทธิที่จะให้ในเฟส 2 เพิ่มเติม

4. หากมีการเพิ่มวงเงิ นการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โค รงการคนละค รึ่ง เฟส 2 มากกว่าเฟสแรก

จะมีการเพิ่มวงเ งินหรือท็ อปอัพให้คนที่ได้คนละค รึ่งเฟสแรกอั ตโนมั ติ

5. พิจ ารณาขย ายระยะเวลาการใช้จ่ายให้ย าวมากขึ้น ซึ่งอาจย าวไปถึงเทศกาลต รุษจีนปีหน้า

6. อาจจะเพิ่มเป็น 14-15 ล้านคน ซึ่งสิ ทธิที่จะขย ายให้กรุง ไทยไปเซอเวย์แล้ว ว่าคนเข้ามาลงทะเบี ยนที่ผ่านมามีมากน้อยแค่ไหน

7. ค าดว่าจะสามารถส รุปและเสนอ คณะกรรมการบริ หารสถ านการณ์เศร ษฐกิจจากผลกระ ทบจาก

การแ พร่กระจา ยของ CO VID (ศบศ.) ต้นเดือนธันวาคม 2563 ก่อนเสนอเข้าที่ประชุ มคณะรั ฐมน ตรี (ครม.)

ทั้งนี้ นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึ กษาเศร ษฐกิจการเ งิน สำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆ ษกกระท รวงการค ลัง

ระบุย ดการใช้จ่ ายภายใต้โค รงการคนละค รึ่ง เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2563 มูลค่ าการใช้จ่ายรวม 23,023 ล้านบ าท

การใช้จ่ายรวมดังกล่าวเป็นส่วนของประชาช นใช้จ่ายเองกว่า 11,747 ล้านบ าท คิดเป็นร้อยละ 51

และรั ฐสมทบกว่า 11,275 ล้านบ าท คิดเป็นร้อยละ 49 ส่วนร้านค้ าลงทะเบี ยนแล้วกว่า 782,000 ร้านค้ า

อย่ างไรก็ตาม ใครที่ลงทะเบี ยนโค รงการ คนละครึ่ง เฟสแ รกไม่ทัน เตรี ยมตัวลงทะเบี ยนเฟ ส2 กันได้เลย

ข้อมูลmumkhao

Show More