สินเชื่ อกรุงไ ทย ยื มเงิ น100,000 ไม่ใช้หลั กทรั พย์ ไม่ต้ องค้ำประกัน

ทางธนาค าร กรุงไทย ได้ออกมาเปิ ดให้บริการ สินเชื่ อ เงิ นกู้ เงิ นให้กู้ยื ม ชื่อว่า สินเชื่ อ กรุงไทย Smart Money

ปล่อยให้กู้ยืมเ งิน โดยไม่ต้องใช้ หลักทรั พย์ และ บุลคล มาค้ำ ประกัน

มีวงเงิ น ในการให้กู้ยืม สูงสุด ที่ 1 ล้าน บ าท หรือ ให้กู้ได้ที่ ไม่เกิน 5 เท่า

ของร ายได้ต่อเดือน สามารถขอ เงิ นกู้ จากทางธนาค าร ได้ทุกอาชีพ

สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม Smart Money ของ ธนาค าร กรุงไทย ให้กู้ได้ สูงสุดถึง 1 ล้าน บ าท หากผู้ที่กู้

ต้องการ เงิ นกู้ ที่ 100,000 บ าท ก็สามารถผ่อนชำระเงิ นคืนให้กับทางธนาค าร ได้นานถึง 5 ปี

ยอดผ่อนต่อเดือน จะอยู่ที่ 2,761 บ าท ต่อเดือนเท่านั้น อัตรา ดอกเ บี้ย เพียง 22% และ นอกจากนี้

ยังมี โปรโมชั่น พิเศษ 15% ยอดการผ่อน จะอยู่ที่ เดือนละ 2,378 บ าท ผ่อนนาน 5 ปี

รา ยละเอียด สินเชื่ อ เงิ นกู้ Smart Money

ให้กู้ได้ 100,00 บ า ท หรือ สูงสุด ที่ 5 เท่า ของรา ยได้ ต่อเดือน แต่ให้กู้ได้ ไม่เกิน 1 ล้าน บ าท

ไม่มี บัญชี การรับ เ งินเดือน กับทาง ธนาค าร กรุงไทย ก็สามารถขอเงิ นกู้ได้ เพียงมี รา ยได้ ต่อเดือนที่ 30,000 บ าท

ไม่ใช้หลักทรั พย์ และ บุคคล มาค้ำประกัน แต่อย่ างได

คุณสมบั ติ ผู้ขอ สินเชื่ อ เงิ นกู้ Smart Money

บุคคล ทั่วไป มีรา ยได้ ต่อเดือน 30,000 บ าท ขึ้นไป

มีอายุการงาน ที่ไม่น้อยกว่า 1 ปี ขึ้นไป

เจ้าของ ร้านค้ า ร ายย่อย ต้องมีร ายได้ ขั้นต่ำ ที่เดือนละ 30,000 บ าท ขึ้นไป และ เปิ ดร้านมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

ต้องไม่มี ประวัติ ที่ เสี ยห าย ทางด้าน การเ งิน และ ไม่มีห นี้สินไดๆ

เ อกส ารการสมัคร ขอสินเชื่ อเงิ นกู้ Smart Money

สำเนา บั ตร ประจำตัว ประชาช น 1 ใบ

สำเนา ทะเบี ยนบ้ าน 1 ใบ

บั ตร ประจำตัว พนักงาน ถ้ามี 1 ใบ

ต้นฉบับ หนังสือ รับรอง เ งินเดือน หรือ สลิป เดือนล่าสุด หรือ ต้นฉบับ หลักฐ าน แสดงรา ยได้ ที่น่าเชื่ อถือ

เอ กส าร Statement

ผู้ที่ที่มี รา ยได้ ประจำ ให้ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน

เจ้าของ ร้านค้ า ทั่วไป ให้ใช้ Statement การดำเนิน ธุรกิจ ย้อนหลังที่ 1 ปี หรือ สำเนา

รับรอง การจดทะเบี ยน หรือ สำเนา ทะเ บี ยน การค้ า หากมี

หากสงสัย หรือ ต้องการ ข้อมูล เพิ่มเติม สามารถอ่านร ายละเอี ยด ได้ที่ เวปไซต์ Krungthai.com หรือ โทร. 02-111 1111

ข้อมูลphurlenlen

Show More