รั ฐช่ วยจ่ าย เอ กช นช่วยจ้าง นักศึ กษาจบใ หม่

รั ฐบ าลได้จัดงาน Job Expo Thailand 2020 เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าไปสมั ครงาน

นอกจากนี้ช่องทางที่เดินทางไปสมั ครเองในงานแล้ว รั ฐบ าลได้เปิ ดช่องทางออ นไลน์

โดยเปิ ดทั้งหมด 2 เว็บไ ซต์ คือ www.ไทยมีงานทำ.com และ www.จ้างงานเด็ กจบใหม่.com

ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบี ยน และกรอกร ายละเอียด ประ วัติส่วนตัว ประวั ติการทำงาน รวมถึงเอกส ารต่างๆ

ได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยระบบจะมีการประมว ลผลเพื่อจับคู่งานที่ตรงกับร ายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้

หากลงลึกในร ายละเอี ยดมาตรการ “จ้างงานเด็ กจบใหม่” หรือโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึ กษา

โดยภาครั ฐและภาคเอ กช น กรมการจัดหางาน พบว่ามีการเปิ ดรับทั้งหมดประมาณ 260,000 อัตรา

ใครได้สิ ทธิเข้าร่วมโครงการ”จ้างงานเด็ กจบใหม่”บ้ าง?

1.สำหรับนักศึ กษาจบใหม่

– สัญชาติไทย

– อายุไ ม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกิน 25 ปี ต้องสำเร็จการศึ กษาปี 2562-2563

– รับเงิ นผ่านบัญชีธนาค ารกรุงไทย

– ครอบคลุมวุฒิการศึ กษา 4 กลุ่ม คือ ม.6 ปวช. ปวส. และปริญญาตรี

2.สำหรับนายจ้าง/ผู้ประกอบการ

– ต้องอยู่ในระบบประกันสังคม

– มีเงื่ อนไขเลิกจ้างเดิมได้ไ ม่เกิน 15% ภายในระยะเวลา 1 ปี

(กรณีลู กจ้างลาออกระหว่างโครงการ นายจ้าง/ผู้ประกอบการหาลู กจ้างใหม่ทดแทนได้)

เงื่ อนไขโครงการ”จ้างงานเด็ กจบใหม่”มีอะไรบ้ าง?

โครงการจ้างงานเด็ กจบใหม่ เป็นการดำเนินโครงการในโมเดล

“รั ฐช่วยจ่าย เอกช นช่วยจ่าย”จ่ายคนละครึ่ง ภายใต้โมเดล “รั ฐช่วยจ่าย เอ กช นช่วยจ่ าย”

โดยรั ฐจะจ่ายโดยตรงเข้าบัญชีธนาค ารกรุงไทยของเด็ กจบใหม่ที่ได้งานทำในโครงการนี้ ตามที่มีการระบุไว้ในการลงทะเบี ยน

ซึ่งมีการจำหนดระยะเวลาโครงการไว้ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันย ายน 2564 โดยมีรา ยละเอียดดังนี้

วุฒิ ม.6 ฐานเงิ นเดือน 8,690 บ าท รั ฐจ่าย 4,335 บ าท เอกช นจ่ าย4,335 บ าท

-วุฒิ ปวช.ฐานเงิ นเดือน 9,400 บ าท รั ฐจ่าย 4,700 บ าท เอกช นจ่ าย4,700 บ าท

-วุฒิ ปวส.ฐานเงิ นเดือน 11,500 บ าท รั ฐจ่าย 5,750 บ าท เอกช นจ่ าย 5,750 บ าท

-วุฒิปริญ ญาตรีฐ านเงิ นเดือน 15,000 บ าท รั ฐจ่าย 7,500 บ าท เอกช นจ่ าย 7,500 บ าท

เปิ ดขั้นตอบลงทะเบี ยน จ้างงานเด็ กจบใหม่

1.เข้าเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็ กจบใหม่.com กดเข้าไปที่เข้าสู่ระบบสำหรับผู้จบการศึ กษาใหม่

และคลิกปุ่มลงทะเบี ยน จากนั้นหน้ าจอจะแสดงเงื่ อนไข ข้อกำหนด และการให้ความยินยอม หากเข้าใจและยินย อมให้คลิกตกลงและยอมรับเงื่ อนไข

หลังจากนั้นกรอกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเ ลขบั ตรประจำตัวประชาช น

ตั้งรหัสผ่าน ชื่อ-นามสกุล ข้อมูลส่วนตัว วุฒิการศึ กษา และที่อยู่ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่มยื นยันการลงทะเบี ยน

หลังจากนั้นให้กลับมาที่เข้าสู่ระบบสำหรับผู้จบการศึ กษาใหม่เหมือนครั้งแรก

แต่ครั้งนี้ให้กรอกเลขบัตรประชาช น และรหัสผ่านที่ตั้งไว้เมื่อตอนลงทะเบี ยน เพื่อเข้าสู่ระบบ

หลังจากนั้นเข้าไปกรอกข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ และรูปภาพประกอบ เช่ น ใบรับรองการศึ กษา

รูปภ าพผู้ส มัคร พร้อมกับระบุเลขที่บัญชีธนาค ารกรุงไทยเพื่อใช้รับเงิ นอุดหนุนจากภาครั ฐ หากมีการจ้างงาน

ต่อมาให้เลือกตำแหน่งงานที่สมั คร โดยระบุตำแหน่งและอัตราเงิ นเดือนต่ำสุดที่ต้องการ ซึ่งสามารถเพิ่มตำแหน่งงานที่ต้องการสมั ครได้หลายครั้ง

อีกทั้งภายในระบบจะให้เลื อกสถานที่ที่ต้องการทำงาน โดยระบุจังหวัด ซึ่งสามารถเพิ่มสถานที่ได้หลายแห่งเช่ นกัน

2.รอผู้ประกอบการติ ดต่อกลับ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ ตรวจสอบสถานะการสมั ครงาน

3.ตอบรับการจ้างงาน โดยกดปุ่มตอบรับผู้ประกอบการที่ต้องการร่วมงาน

4.รอผู้ประกอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ ตรวจสอบสถานะการสมั ครงาน

5.ลงนามบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ โดยกดปุ่มลงนามเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วม

6.ตกลงจ้างงาน เมื่อได้รับอนุ มัติจากกรมจัดหางานแล้ว ผู้ที่ยังไ ม่ได้กรอกเลขที่บัญชีธนาค ารกรุงไทยไว้ในระบบ

หลังจากได้รับการอนุ มัติจากกรมการจัดหางานแล้ว ให้ดำเนินเปิ ดบัญชีธนาค ารกรุงไทยภายใน 15 วัน และให้นำเลขที่บัญชีมาเพิ่มในระบบให้เรียบร้อย

ข้อมูลphurlenlen

Show More