สินเ ชื่อ SCB กู้ 1O,OOO บ าท ไม่ต้ องใช้คนค้ำ อนุ มัติใน 3 นาที กู้ได้ทุกอ าชีพ

เปิ ดขั้นตอนส มัคร สินเชื่ อ SCB กู้ 1O,OOO บ าท ไม่ต้องใช้คนค้ำ อนุ มัติใน 3 นาที กู้ได้ทุกอาชีพ ถึง 31 ธันวาคม 2563

ด้วยส ถานก ารณ์ตอนนี้ อาชีพอิสระ พ่ อค้ า แ ม่ค้ า ต่างก็ต้องข าดสภา พคล่ องทางการเ งิน เนื่ องจากพิ ษโค วิด-19

ซึ่งก่อนหน้านี้ ธนาค าร ธ.ก.ส. และ ธ.ออ มสิน ก็ได้ออกมา ตรการ กู้เงิ นฉุ กเฉิ น 10,000 บ าทสำหรับ เกษ ตกรและอาชี พอิ สระไปแล้ว

ซึ่งตอนนี้ ทาง SCB ปล่อ ยสินเ ชื่อสำห รับผู้ค้ าออนไลน์ 10,000-300,000 บ าท สมั ครออ นไ ลน์ผ่านแอ ปฯ SCB EASY

ไม่ต้องมีบุ คคลค้ำประกัน และไม่ต้ องใช้เอกสา รใดๆในการสมั คร สำหรับพ่ อค้ าแ ม่ค้ าออนไลน์

วงเงิ นกู้ สินเชื่ อสำหรับผู้ค้ าออนไลน์

วงเ งินอ นุมัติ 10,000-300,000 บ าท

อัตร าดอกเ บี้ย และค่ าธรร มเนียม

– อัตร าดอกเ บี้ย คิดจาก MRR + 7.0% โดยปัจจุบัน MRR ของ SCB อยู่ที่ 6.375% ดังนั้น อัตราดอกเบี้ ยคือ 7.0 + 6.375 = 13.375%

หากท่านกู้เ งิน 10,000 บ าท จะเสียดอกเบี้ ย 1,337.5 บ าทต่อปี

– อัต ราดอกเบี้ ยกรณีผิดนั ดชำระ ร้อ ยละ 27.75 ต่อปี

– ค่ าธร รมเนีย มการให้สินเ ชื่อ 3% ของวงเงิ นที่ได้รับอนุ มัติ

– ค่ าธร รมเนีย มชำระเงิ นกู้ยื มคื นก่อนกำหนด 3% ของจำนวนเงิ นที่ชำระคื นก่อนกำหนด

ระยะเ วลาการกู้ยื มและสมั คร

ผ่อ นชำระสู งสุดนาน 18 เดือน โดยก่อนหน้านี้คนที่กู้สามารถรับเงิ นได้ทันที แต่เนื่องจากตอนนี้มีคนให้ความสนใจเข้ามามาก

ธนาค ารไท ยพาณิ ชย์จึงขอสงวนสิ ทธิ์ติดต่อกลับลู กค้ าแทน

– ระยะเว ลาในการสมั ครตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563

วิธีก ารสมั ครสินเ ชื่อ

– สามารถสมั ครกู้เงิ นได้ทางออนไลน์ ซึ่งคนที่จะกู้นั้นต้องมีบั ญชีธนาค ารของ SCB และจะต้อง ติดตั้งแอ ปพลิ เคชัน “SCB EASY” อยู่แล้ว

– ไม่ต้องไปงมหาเมนูกู้เงิ นในแ อปฯ ให้ตาลาย เพราะเ มนูกู้ไม่ได้อยู่ในแ อปฯ แต่คนที่จะกู้ทุกคนต้องมีแอ ปพลิเค ชันติดตั้ง

ในเครื่องอยู่แล้วเท่านั้น และใช้โทรศั พท์มือถือในการสมั ครเท่านั้น ตามไปดูขั้นตอนการสมัค รได้เลย…

1. คลิกเข้าเว็บไซต์ SCB สินเ ชื่อเพื่อผู้ค้ าออนไลน์ ผ่านมือถือ คลิกที่นี่

จากนั้นท่านจะเข้าสู่หน้ากู้เงิ นของ SCB โดยไม่ต้องไปหาเม นูนี้ในแอ ปพลิเค ชันให้ยุ่ งย าก

2. เลื่ อนลงมากลาง ๆ เว็บไซต์ ตรงหัวข้อที่ว่า “เพียง 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการส มัครสินเชื่ อเพื่อผู้ค้ าออนไลน์”

จากตรงนี้จะเห็นข้อ 1 เปิ ดแ อปฯ SCB EASY คลิกที่นี่ (สำหรับมือถือ) ให้ท่านคลิกเข้าลงทะเบี ยนกู้เ งินจากตรงนี้เท่านั้น

โดยกดตรงคำว่า “คลิกที่นี่” ตัวหนังสือสีฟ้า

3. จากนั้นระบบจะพาเข้าไปที่แ อป พลิเคชัน SCB EASY ปราก ฏหน้าสินเชื่ อเพื่อธุรกิจ คลิ กที่คำว่า “สมั ครเลย”

หากท่านยังไม่ได้ยืน ยันอีเมล ยังไม่สามารถเข้าสมั ครเลยได้ ระบบจะเด้งบอกให้ไปยื นยันอีเม ลก่อน

4. จากนั้นกรอกร ายละเอี ยดให้ครบถ้ วน ได้แก่

– วงเงิ นที่ต้องการ (10,000-300,000 บ าท)

– ข้อมูลเพิ่มเติม ระบุว่า “สินเชื่ อสำหรับผู้ค้ าออนไลน์”

– ชื่อ-นามสกุล / เบอร์โทร. / อีเมล (ระบบใส่ให้แล้วอัตโน มัติ)

– ระบุร ายได้ต่อเดือน

– อัปโหล ดภาพถ่ายเอกส ารร ายได้ล่าสุด

– คลิก “ส่งคำขอ”

5. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ธนาค ารในวันถัดไป

6. หากสินเชื่ อได้รับการอนุ มัติ จะมีเงิ นโอนเข้าบัญชีและระบบจะขึ้นข้อความหน้าตาแบบนี้

หากต้องการสอบถามร ายละเอี ยดเกี่ ยวกับสินเชื่ อสำหรับผู้ค้ าออนไลน์เพิ่ มเติม ติดต่อธนาค ารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา

หรือศู นย์บริการลู กค้ าธนาค ารไทยพาณิชย์ SCB SME Call Center โทร. 02-722-2222

ข้อมูลphurlenlen

Show More