เงิ นเข้าพ รุ่งนี้ ชาวส วนเตรีย มพร้อม เปิ ดวิธีตร วจสิ ทธิ์ ประกันราค าย างพารา

ในวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ โครงการประกันรา ยได้เกษ ตรกรชาวสวนย าง ระยะที่ 2 จะโอนเ งินงวดแรกให้เกษ ตรกรที่ผ่านเกณฑ์กว่า 1.8 ล้านคน

โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รั ฐมนตรีว่าการกระกระทรวงเกษ ตรและสหกรณ์ เน้นย้ำให้เกษ ตรกรชาวสวนย างรีบ

เช็ คสิ ทธิ์การรับเงิ นประกันราค าย า งพาราในงวดนี้

วิธี เช็ คสิ ทธิ์ “ประกันราค าย างพารา”

ชาวสวนย างสามารถตร วจสอบสิ ทธิ์โครงการประกันรา ยได้เกษ ตรกรได้ง่ายๆ ดังนี้

เข้าเว็บไซต์ www.rubber.co.th คลิ กที่นี่

คลิกเลือกประเภท “บุคคลธรรมดา”

คลิกเลือกโครงการ “ตรวจสอบ ประกันรา ยได้ ระยะที่ 2”

กรอกหมายเลขบัตประชาชน 13 หลัก

กดปุ่ม “ตร วจสอบข้อมูล”

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบีย น สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่การย า งแห่งประเทศไทย

(กยท.) สำนักงานใหญ่, กยท.จังหวัด และ กยท. สาขา ทั่วประเทศ

สรุปสั้นๆ “ประกันราค าย างพารา” ระยะที่ 2

โครงการประกันร ายได้เก ษตรกรชาวสวนย าง ระยะที่ 2 จะโอนงวดแรกเข้าในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 และมีการกำหนดราค าประกันร ายได้ดังต่อไปนี้

ย างแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บ าทต่อกิโลกรัม

น้ำย างสด (DRC 100%) 57 บ าทต่อกิโลกรัม

ย างก้อนถ้วย (DRC 50%) 23 บ าทต่อกิโลกรัม

ทั้งนี้ รั ฐบ าลจะ ประกันรา ยได้ ให้เก ษตรกรรา ยละไม่เกิน 25 ไร่ ให้คนกรีด 40% และเจ้าของสวน 60% วงเงิ นรวม 10,042 ล้านบ าท

ร ายละเอียดโครงการผ่าน ครม.

โครงการประกันรา ยได้เกษ ตรกรชาวสวนย าง ระยะที่ 2 ผ่านความเห็นชอบจากคณะรั ฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดื อดร้อ นของเก ษตรกรที่ปลู กย างพารา

ในกรณีที่ราค าย างตกต่ำในช่วงวิกฤติการณ์การระบ าดของเชื้ อไวรัสโควิด-19 เพื่อเพิ่มรา ยได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เก ษตรกรชาวสวนย าง

โครงการฯ จะ ประกันร ายได้ เกษ ตรกรชาวสวนย างที่ขึ้นทะเบี ยนกับ กยท. และแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลู กย างกับ กยท.

ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 1,834,087 รา ย พื้นที่สวนย างกรีดได้ 18,286,186.03 ไร่

ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับเงิ นประกันร ายได้เกษ ตรกรชาวสวนย างจะต้องเข้าเกณฑ์ดังนี้

เป็นสวน ย างพารา อายุ 7 ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้ว รา ยละไม่เกิน 25 ไร่

กำหนดปริมาณผลผลิตย างที่จะประกันรา ยได้

1.ผลผลิตย างแห้ง (DRC 100%) จำนวน 20 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน ร ายละไม่เกิน 25 ไร่ ได้แก่ ย างแผ่นดิบคุณภาพดีและน้ำย าง (DRC 100%)

2.ผลผลิตย างก้อนถ้วย (DRC 50%) จำนวน 40 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน ร ายละไม่เกิน 25 ไร่ ได้แก่ ย างก้อนถ้วย (DRC 50%)

ข้อมูลthebangkokinsight

Show More