เปิ ดวิธีสมั ครสิ นเชื่ อร ถมอเต อร์ไ ซต์เพื่ อสร้ างร ายไ ด้จ าก ธกส. กู้ง่ าย ผ่ อนสบ าย ไ ม่ต้ องใ ช้ค นค้ำ

สินเชื่ อส่ว นบุคคล ธนาค ารเพื่อการเกษ ตรและ

สห กรณ์ก ารเก ษตรหรือ ธกส. ได้จัดโค รงการ

สินเชื่ อ รถจักรย ายนต์สร้างร ายได้ เพื่อสำหรับซื้อ

หรือซ่ อมแซ มรถมอเต อร์ไซต์สำหรับรับจ้างหรือขับส่ง

ของหรืออาหาร พร้อมฟรี ค่ าธ รรมเนียมค้ำประกันปี

แรกอีกด้วย ผ่อนสบ ายอัตราดอกเ บี้ยแบบล ดต้นลดดอก

สูงสุ ดไม่เ กิน อัตรา MRR+3 ต่อปี วงเงิ นกู้ตั้งแต่ 10,000

และสามารถกู้ไปซื้อมอเต อร์ไซต์ได้สูงสุด 80,000 บ าท

นอกจากนี้ไม่ต้องใช้หลั กทรั พย์หรือบุคคลค้ำประกัน

ในการสมัคร สินเ ชื่ อ เพราะมี บสย. จัดการให้ ( บสย.

เป็นหน่วยงานรั ฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง

การคลัง ทำหน้าที่ค้ำประกันสินเ ชื่ อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs

(Small and Medium Enterprises) ที่ไม่มีหลักท รั พย์

หรือมีหลักท รั พย์ค้ำประกันไม่เพียงพอในการขอสินเชื่ อจากธนาค าร

เพื่อให้ได้วงเงิ นสินเชื่ อที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการ) การผ่อนชำระ

เป็นแบบร ายเดือนหักผ่านบัญชีเงิ นฝากโดยผ่อนนาน 5 ปี พร้อมรับ

สิทธิพิเศษ คือ รับสิทธิฝากเงิ นสงเค าะห์ชี วิ ตคุ้มครองสินเชื่ อ

และอุบัติเห ตุใน ราค าพิเศษ

คุณสมบัติของผู้ส มัครสินเชื่ อ

ผู้กู้เป็นผู้ลงท ะเบี ยนเพื่อสวัสดิการแห่งรั ฐ เกษ ตรกร หรือ บุคคลทั่วไป

ผู้กู้ต้องประกอบอาชีพขับขี่รถจักร ย ายนรับจ้างอย่ างถู กต้องตามกฎหมาย

ผู้กู้ต้องมีสิ นทรั พย์ถาวรรวมไม่เกิ น 5 ล้านบ าท

ผู้กู้ต้องไม่มีภาร ะค้ำประกันกับ บสย. มาก่อนนะวันที่ขอสินเชื่ อ

วิธีสมั ครสินเชื่ อ ซื้อรถมอเต อร์ไซต์เพื่อสร้างร ายได้จากธกส.

ท่านผู้กู้ที่สนใจสามารถเดิ นทางไปติดต่อได้ที่ธนาค ารเพื่อการ

เก ษตรและสห กรณ์การเกษ ตรหรือ ธกส. ทุกสาขาใกล้บ้ านท่านหรือโทร 02 555 0555

เอกส ารประกอบการขอสินเชื่ อ

สำเนาบั ตรประจำตัวประชาช นและสำเนาท ะเบี ยนบ้ าน

สำเนาใบอนุญ าตขับขี่รถจักรย ายนต์สาธารณะ

สำเนาบัตรประจำตัวผู้ขับรถจักรย ายนต์รับจ้าง

สำเนาเล่มท ะเบี ยนรถจักรย ายนต์สาธารณะ

แผนที่และรูปถ่ายวินที่สังกัดหรือสถานที่ประกอบอาชีพ

ใบเสนอราค ารถจักรย ายนต์ที่ต้องการจะซื้อ

อัตราดอกเบี้ย และ ค่ าธร รมเนียม

ฟรี ค่ าธร รมเนียมค้ำประกันปีแรก (ร้อยละ 2.0 ต่อปี

สำหรับวงเงิ นค้ำประกัน 10,000-50,000 บ าท หรือร้อยละ

1.5 ต่อปีสำหรับวงเงิ นค้ำประกันมากว่า 50,000 บ าท )

ข้อมูล moneyguru

Show More