คลั งเผ ยแ ล้ว คนละค รึ่ง เพิ่ มวงเงิ นอีก ใค รได้บ้ าง ดูเ ลย

เรื่องราวที่ชาวเน็ต ต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เกี่ยวกับโค รงการคนละค รึ่ง ว่าจะมีการขย ายโค รงการต่อไปหรือไม่

หลังจากที่ การเปิ ดให้ลงทะเบี ยนหลังคนละครึ่ง รอบ 3 เต็มเร็ว มีเสี ยงเรียกร้องให้มีการเปิ ดเพิ่มสิ ทธิ์ใหม่

ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจาก รองโฆษกรั ฐบ าล เปิ ดเผย อาจมีให้ สมั ครคนละครึ่ง รอบ 4 ส่วน คนละครึ่ง

เฟส 2 มาแน่ มกราคม 64 รอติดตามรา ยละเอียด

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าของ

รา ยละเอียดการขย ายโค รงการคนละครึ่งระยะที่ 2 (เฟส 2) ว่า ขณะนี้ทางกระทรวงการคลังได้มอบให้

ธนาค ารกรุงไทย ผู้ดูแลระบบรวบรวมข้อมูลจำนวนผู้ลงทะเบี ยนทั้งหมดที่ลงทะเบี ยนแล้ว และลงทะเบี ยนไม่ผ่าน

เพื่อสรุปจำนวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโค รงการให้ครอบคลุมกับความต้องการที่สุด

ส่วนเงิ นการใช้จ่ายในโค รงการ ยืนยันว่าจะเพิ่มเ งิน พร้อมขย ายเวลาการใช้จ่ายให้คนที่ลงทะเบี ยน

ในเฟส 1 โดยอั ตโน มัติแน่นอน ส่วนคนที่ลงทะเบี ยนใหม่ในเฟส 2 จะเริ่มใช้จ่ายในช่วงเดือนมกราคม 2564

แต่วงเงิ นจะได้เท่าไรนั้นให้รอความชัดเจนอีกครั้งนายกฤษฎากล่าวว่า โคร งการเพิ่มเงิ นในบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐอีก 500 บ าท

ที่จะสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2563 นี้ จะขย ายเวลาการให้แน่นอน เพราะมีฐานข้อมูลของผู้ถือบั ตรอยู่แล้ว 14 ล้านคน

ทั้งนี้ ร ายละเอี ยดความชัดเจนของโค รงการ ‘คนละครึ่ง’ และการเพิ่มเ งินบัต รตสวัสดิการแห่งรั ฐ

จะนำเสนอเข้าที่ประชุมประชุมคณะกร รมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจาก

การระบ าดของโร คติดเชื้ อไว รัสโคโ รนา 2019 (ศบศ.) พิจารณาในช่วงเดือนต้นธันวาคมนี้

และจะเสนอในที่ประชุมคณะรั ฐมนตรีเป็นลำดั บต่อไป เพื่อให้การดำเนินของโค รงการเกิ ดขึ้นต่อเนื่องในช่วงเดือนมกราคม 2564

ข้อมูลphurlenlen

Show More