ร่ว งล งอีกแล้ว ราค าทองวันนี้ 26 พฤ ศจิก ายน 2563 ครั้ งที่ 1

วันที่ 26 พฤศจิก ายน 2563 สมาค มค้ าทองคำร ายงาน ราค าทองไ ทยวันนี้ เมื่อเ วลา 09:27 น.

โดยราค าทองปรั บลงอีก 50 หลังจากที่เมื่อว านนี้ราค าทองปรั บลง 250 ทองคำแ ท่ง รับซื้ อ 25,900.00

ข ายอ อก 26,000.00 ทองรูปพร รณ รับซื้ อ 25,438.48 ข ายอ อก 26,500.00

ราค าทองวันนี้ปรั บลง 50

ราค าทอง

ราค าทองย้อ นหลัง

ภา พจาก ราค าท อง

ข้อมูลsiamtopic

Show More