สา วสั่ งข้ าวมากิน เห็ นราค า รั บไม่ได้ทั้งโ ซเชี ยล

เป็นอีกหนึ่งเรื่ องราวที่ถูกวิพ ากษ์วิจ ารณ์ เพจ อย ากดังเดี๋ ยวจัดให้ by Kim Official ได้มีการลงเรื่ องราว

หลังจ ากที่มีผู้ใช้เฟ ซบุ๊กร ายหนึ่ง ได้ติเรื่ องราค าอาหารที่ร้ านแ ห่งหนึ่ง โดยร ะบุว่า

ผู้บริโ ภคบ่นน ผู้ประก อบการก็ควร รับฟังเพื่อปรั บป รุงแ ก้ไข จริงอยู่อ าจจะไม่ถูกใจใ ครทั้งหมด แต่ถ้ามีข้อค อมเพ ลน

ผู้ประก อบการก็ค วรรับฟัง คุณภ าพ ปริม าณ การบริ การ และราค า ที่สมเห ตุสมผล เชื่ อว่า ผู้บริโ ภคหลายๆคนคงรับได้

แต่เมื่ อมีข้อท้ วงติงมา ก็ขอนำเส นอออกไป อย่ างน้อย การปรั บปรุ งแก้ ไขจะเ กิด ผลประโย ชน์ที่ได้รับไม่ใช่แค่ผู้บริโ ภคที่พบเจอเรื่ องราว

แต่รวมไปถึงคน อื่นๆที่จะไปใช้บริก ารในครั้งต่อๆไป ฝ ากไว้ให้คริ สสส

ทริปคว ามทรงจำ ข้าวกะเพร าทะเลปลาห มึกสามขิ้นกุ้งหนึ่ งตัว70แพ งไหมไม่รู้ยำวุ้นเ ส้นทะเล180กุ้งห มึกเท่าที่เ ห็น ช่วงข้ าวย ากหม ากแ พง

ข้อมูลsiamtopic

Show More