เตรี ยมตัวลง คนละค รึ่ง เฟ ส 2 ต้นเดื อนมกร าคมนี้

ติดต ามอัพเ ดท เปิ ดลงทะเบี ยน “โครงการคนละครึ่ง” เฟส 2 ต้นเดือนมกราคมแน่นอน

กระแสความสนใจของประชาช น (25 พ.ย.) ติดตามลงทะเ บียน โครงการคนละครึ่ง ซึ่งล่าสุด

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโ ฆษกรั ฐบ าล เปิ ดเผยว่า โครงการคนละครึ่ง เฟส 2

กระทรวงการคลัง แจ้ง เปิ ดลงทะเบี ยนต้นเดือนมกราคมแน่นอน

คนที่ได้สิ ทธิ์เฟส 1 จะต่อให้โดยอัตโนมัติแต่ต้องใช้เ งิน 3,000 บ าทให้หมดภายใน 31 ธ.ค.

จะมีปุ่มให้กดยืนยัน ส่วนจะเพิ่มสิ ทธิ์อีกจำนวนเท่าไร หรือจะให้ใช้จ่ ายมากกว่า 3,000 บ าท หรือไม่นั้น จะได้ข้อสรุปในเดือนธ.ค.นี้

ทั้งนี้ สำนักงานเศ รษฐกิจกาคลัง กระทรวงการคลัง ชี้แจงประเด็นข้อวิจ ารณ์การลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งว่า

www.คนละครึ่ง.com โครงการคนละครึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการรักษาระดับการบริโภ คภายในประเทศ ซึ่งประกอบด้วย

(1) โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จำนวน 14 ล้านคน

เพื่อช่วยเหลือเยี ยวย า เพิ่มกำลังซื้อ และลดภาระค่ าใช้จ่ ายให้แก่กลุ่มดังกล่าว

(2) โครงการคนละครึ่ง เพื่อลดภาระค่ าใช้จ่ ายของประชาช น

และช่วยให้ผู้ประกอบการร ายย่อยมีรายได้จากการขายสิน ค้ า โดยกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 10 ล้านคน

(3) มาตรการช้อปดีมีคืน เพื่อกระตุ้นการบริโ ภคในประเทศ และสนับสนุนผู้ประกอบการ

ที่อยู่ในระบบภาษี โดยผู้สามารถใช้สิ ทธิลดหย่อนภาษีได้ประมาณ 3.7 ล้านคน

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า รั ฐบ าลมีความต้องการดูแลประชาช นให้ทั่วถึงทุกกลุ่ม ซึ่งนอกเหนือจากมาตรการดังกล่าวแล้ว

รั ฐบ าลยังได้มีการดูแลประชาช นกลุ่มต่าง ๆ ผ่านมาตรการอื่น ๆ ของรั ฐด้วย ในส่วนของโครงการคนละครึ่ง

ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระค่ าใช้จ่ ายของประชาช นนั้น เนื่องจากเป็นการร่วมจ่ าย กลุ่มเป้าหมายจึงเป็นผู้ที่พอจะมีรายได้เพื่อมาร่วมจ่ ายกับรั ฐ

ซึ่งได้มีการตั้งเป้าหมายไว้ที่ 10 ล้านคน โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญของโครงการ คือ ระบบการใช้จ่ ายด้วยแอปพลิเคชัน

“เป๋าตัง” และ “ถุงเงิ น” ที่ต้องมีการยืนยันตัวตนเพื่อประโยช น์แ ก่ผู้ใช้ให้มั่นใจว่าไม่มีผู้อื่นมาใช้สิ ทธิแทน

และมีการใช้จ่า ยจริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาช นจนถึงระดับฐานราก

ให้สามารถใช้ประโยช น์จากเทคโนโลยี เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาให้สังคมไทยเดินหน้าสู่ Digital Society

ไปพร้อม ๆ กัน ในขณะเดียวกันยังเป็นการลดการใช้เงิ นสด ทำให้การดำเนินโครงการโปร่งใส รวดเร็ว และมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น

ข้อมูลpostnet

Show More