คนแ ห่ดูห นัง มื ดฟ้ ามั วดิน บั ตรชมภา พยนตร์ราค าพิเ ศษ 26 บ าท

วันที่ 26 พฤศ จิกายน 2563 จากก รณีที่ทาง เมเจ อร์ ซีนีเพล็ กซ์ ฉล องครบร อบ 26 ปี แทนคำขอ บคุณจ ากใจ

ชวนคุ ณร่วมเฉ ลิมฉล องความสุ ขสุดพิเ ศษ ดูหนังสุ ดคุ้ม กับแ คมเ ปญ “26th Anniversary Major Group”

เฉพ าะวันที่ 26 พฤศ จิกายน 2563 วันเดี ยวเท่านั้น ลูกค้ าซื้ อบั ตรชมภา พยนตร์ในราค าพิเ ศษ 26 บ าท

ที่จุดจำหน่ ายบั ตรชมภาพย นตร์เท่านั้น

ภา พจ าก Korat : เมื องที่คุณสร้ างได้

ภา พจ าก Korat : เมื องที่คุณสร้ างได้

ภา พจ าก Korat : เมื องที่คุณสร้ างได้

ภา พจ าก Korat : เมื องที่คุณสร้ างได้

ภา พจ าก Korat : เมื องที่คุณสร้ างได้

ข้อมูลsiamtopic

Show More