4วันเ กิด มีล าภล อยเข้าหาแบ บไม่รู้ตัว

4วันเ กิด มีล าภล อยเข้าหาแบ บไม่รู้ตัว

วันอังค าร

2-3 ปีที่ผ่านมาชะตาฟาดเคราะห์ไปหนักหลายหนทีเดียว ทั้งเ รื่ อ งรัก เ รื่ อ งเ งิ น เ รื่ อ งงาน เ รื่ อ งเพื่อนสนิท

ด ว งชะตานี้จะร ว ยได้ต้องผ่านความย ากลำบ าก

หลายครั้งหลายหนจนหลายคนท้อใจไปเลยก็มี หมดหวังไม่มีกำลังใจสู้ชี วิตต่อ ด ว งชะตานี้หากเป็นคนที่

ใช้เ งิ นมือเติบอนาคตจะลำบ ากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เสี ยอีก ต้องมัธยัสถ์ ต้องสมถะ ชีวิ ตจะได้ไม่ลำบ ากมาก ด ว งชะต าเพื่อนฝูงมัก

พาซ วย จะคบใครก็ไ ตร่ตรอง ขบคิ ดให้ดี แต่หลังจากนี้เป็นต้นไป ด ว งการเ งิ นก็

เฮ งคูณสองอย่ างไม่น่าเ ชื่อ และยังพลิ กจากหมดตัวเป็นหนี้กลายเป็นได้เจอคนดีมีฐ านะเข้ามาอุป ถัมภ์ ช่วยปลดห นี้สิน เป็นเพื่อนคู่คิด

วันจันทร์

ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วด ว งชะตาโดนเคราะห์ซ้ำกร รมซั ดมาหนักหนาจนแทบท้อ แต่จะว่าไปด ว งชะตานี้

จะแปลกไม่เหมือนชาวบ้ านเขาสักหน่อยตรงที่เด็กมักจะ

ลำบ าก ใช้ชีวิ ตดิ้นรนด้วยตัวเองมาตลอด จะสบ ายทีสักพักแป๊ปก็กลับไปลำบ ากอีก โดนชะตาโดนกลั่นแกล้ง

ไม่รู้ด้วยเวรกร ร มหรืออันใด แต่พอเติบโตขึ้นมาจะ

เริ่มค่อยมีมากขึ้นเ อยตามอายุ แต่คนเกิ ดวันนี้ต้อง ขยันอย่ าเกียจคร้าน ด ว งคุณขยันจะร ว ยไวกว่าคนอื่น

อายุ 30 เป็นต้นไป จะเริ่มมีฐา นะมากขึ้นเ รื่อย และหลัง

นี้เป็นต้นไป ด ว งการเ งิ นก็พุ่งแ รง ความฝันเห็นบ้ านเก่าหรือญ าติผู้ใหญ่ที่เสี ยไปแล้วจะให้โ ชคเป็นล้าน

วันเสาร์

ตั้งแต่กลางปี 63 เป็นต้นมาด ว งชะตาท่านไม่ค่อยสู้ดีมาตลอด มีแต่เ รื่ อ งเเ ย่เข้ามาสารพัด

ทั้งที่หวังดีไปช่วยเขาแต่กลับซ วยเสี ยเอง คิดมากเ สียเอง ด ว ง

ทำคุณคนไม่ขึ้น ไปช่วยใครไว้ คนจะไม่ค่อยจำ หลายครั้งมักถูกคนใ กล้ชิดที่

ไว้ใจกลั่นแกล้งลับหลังไม่ให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน คนที่เรียนอยู่ก็มักถูกเพื่อนสนิทแอบนิ น ท าลับหลัง

จะมีคนเข้าหาก็ต้องมีอะไรแ อบแ ฝงซักอย่ างเจตนาที่มาคบมาคุยกับเราก็มักมีผลประโ ยช น์ซ่อนอยู่โดยเราไม่รู้ตัว

แม้ด ว งชะตาที่ผ่านมาจะดูไม่ค่อยดี แต่หลังจากนี้ ด ว งการเ งิ นก็พุ่งแร งสุดขีด มีเกณฑ์ได้จับเ งิ นล้าน

จากตัวเ ล ขและการ เสี่ ยงโ ชค ปลดหนี้ปลดสินได้สบ าย

วันศุกร์

ด ว งท่านจะร ว ยเพราะปาก และอาจจะซ วยก็เพราะปากเช่ นกัน ด ว งชะตานี้มักจะมีเห ตุให้เ รื่ อ ง

มีราวบ่อยครั้ง ร ะวั งให้มากอย่ าไปเฮโลตามคนอื่นเขา จะเ ลื อ

ดตกย างออก อยู่ของเราดีก็ดีแล้ว คนเกิ ดวันนี้เพื่อนฝูงจะเยอะ และมักนำพา

ปั ญห ามาให้ป ว ดหัวอยู่เสมอ แม้แต่คนรักเองก็มักสร้างปั ญห าให้บ่อยครั้งทั้งเ รื่ อ งเ งิ นทองและเ รื่ อ งอื่น

แต่ภายใน 7 วันนับจากนี้ คุณจะได้รับข่าวดีอย่ างไม่ค าดฝันจากสิ่งที่ท่านได้ไปบนบ านสารกล่าวไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

และหลังจากนี้เป็นต้นไป ด ว งการเ งิ นก็จะเริ่มโดดเด่นมาก

ข้อมูลdaidee

Show More