อัปเ ดต ราค าทอ งคำ วันที่ 27 พ.ย. 63 ปรั บลดอีกแ ล้ว

ราค าทองวันนี้ ศุกร์ที่ 27 พ ฤศจิกายน 2563 ประก าศราค าครั้งที่ 1 (เปิ ดตลาด) เมื่อเวลา 09.31 น.

โดยราค าทองปรั บลง 50 หลังจากที่เมื่อว านนี้ราค าทองครั้งแร กปรั บลง 50 ก่อนครั้ งที่ 2 จะปรั บขึ้นอีก 50

โด ยวันนี้ ราค าทองคำแ ท่ง รั บซื้อ 25,900.00 ขา ยอ อก 26,000.00 ทอ งรูปพร รณ รั บซื้อ 25,438.48 ข ายอ อก 26,500.00

ภา พจ าก goldtraders

ราค าทองย้ อนหลั ง

ราค าทองวันนี้ป รับลง 50 บ าท

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้ อทอง

1. ร้านทองต้องแสดงราค าข ายทองแท่งและทองรูปพ รรณของแต่ละวันชั ดเจน มีการแส ดงราค ารับซื้ อคืน

และมีการแส ดงค่ ากำเห น็จ ซึ่งค่ ากำเห น็จอาจจะไม่ได้ติ ดที่หน้าร้ าน แต่ติ ดอยู่ในถ าด

2. มีป้ ายบอกประเภ ทสินค้ าชัดเจ นว่าเป็นสร้ อย แห วน กำไล

3. มีการร ะบุชัดเ จนว่า มีเป อร์เซ็ นต์ทองเท่าไร เช่น 96.5 เป อร์เซ็ นต์ หรือ 99.99 เป อร์เซ็ นต์ เป็นต้น

4. ที่เนื้ อทองคำทุกชิ้ นจะต้องมีโลโ ก้ของโ รงงานผู้ผ ลิต

5. ต้องร ะบุน้ำห นักของทองแต่ละชิ้ นให้ชัดเ จน

ข้อมูลsiamtopic

Show More