คำชะโ นดคึ กคัก นา งรำรำถว าย พ่ อปู่ศ รีสุ ทโธ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อร ายงานจากบริเ วณหน้าเก าะคำชะโนด วังนาคินทร์ ดินแดนพญานาคราชพ่อปู่ศรี สุทโธ

และแ ม่ย่ าศรีปทุมมา ต.บ้ านม่วง อ.บ้ านดุง จ.อุดรธานี ว่า วันนี้ ที่เก าะคำชะโนด นักท่องเที่ยวแ รงความเชื่ อความศรั ทธา

ที่มีต่อพ่ อปู่แ ม่ย่ านั่นยังแน่นได้มาลงทะเบี ยนแต่เช้าเพื่อรอรับบัตรคิวและผ่านขบวนการคัดกรองเพื่อป้องกันการแ พร่เชื้ อไวรั สโค วิด-19

ในช่วงโค วิดการทำงานของกร รมการบริหารคำชะโนดเริ่ม 08.00-16.00 น.แต่มีพักเที่ยงให้กรร มการที่คอยให้บริการกับนัก

ท่องเที่ยวได้พักรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมง เก าะคำชะโนดหยุดให้บริการช่วงเที่ยง นักท่องเที่ยวที่มากราบขอพรจากพ่อปู่

แ ม่ย่ าก็ต้องรอถึงจะนานก็ต้องรอสำหรับคนที่ชอบเสี่ ยงโ ชคเพื่อหาตัวเลขในใจหลังจากเข้ากราบพ่ อปู่แ ม่ย่ าภายในเก าะแล้ว

ต้องแวะที่ลานบวงสร วงหน้าเก าะคำชะโนดเพื่อส่องขันน้ำมนต์ที่พ่อจ้ำทำไว้ ที่โต๊ะบวงสร วงของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร

ที่เคยมาบนกับพ่ อปู่และแ ม่ย่ าแล้วสำเร็จตามความประสงค์ก็เดินทางมาแก้บนตั้งโต๊ะบวงสร วงเพื่อขอโ ชคลาภต่อหลังจาก

นั้นก็มีการรำถว ายพ่ อปู่แ ม่ย่ า นางรำคำชะโนดก่อนรำถว ายก็ขอส่องขันน้ำมนต์ก่อน พอส่องขันน้ำมนต์วิเคราะห์ตัวเลข

บอกว่าเห็นน้ำตาเทียนเป็น 30,03 ส่วนคนชอบตัวเลขส่องบอกว่าน้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์มีเลข 3-0-6-5 สุดแท้จะมองเห็น

เป็นความเชื่ อส่วนบุคคลห้ามกันไม่ได้

ข้อมูลsiamnews

Show More