โด นแล้ว พาณิ ชย์ฟั นโท ษห นัก ท่ าข้ าวไม่วั ดคว ามชื้ น กดราค า เอ าเปรี ยบช าวนา

วันที่ 26 พ.ย.63 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้ าภายใน เปิ ดเผยว่า

กรมการค้ าภายใน ตรว จสอบการรับซื้อข้าวเป ลือกตามฤดูกาลที่กำลังออกสู่ตลาด โดยกรมการค้ าภายใน

ได้มอบหมายให้ นายชาตรี อารีวงศ์ ผู้อำนวยการกองตร วจสอบและปฏิบัติการ ร่วมกับพาณิชย์จังหวัด

ตรว จสอบการรับซื้อข้าวเปลื อกของท่าข้าวในพื้นที่ อ.บ างระจัน จ.สิงห์บุรี

พบการกระทำผิ ดซึ่งถือว่าเป็นการเอาเปรี ยบชาวนา ใน 3 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1.ไม่มีหนังสืออนุญาตประกอบการค้ าข้าว โดยใช้สำเนาหนังสืออนุญาตประกอบการค้ าข้าวของที่อื่นมาแสดง

มีความผิ ดตามมา ตรา 9 มีโทษตามมาตรา 18 แห่ง พรบ.การค้ าข้าว กำหนดระวางโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 5 ปี

ปรั บไม่เกิน 5,000 บ าท หรือทั้งจำทั้งป รับ กรณีที่ 2.ไม่วัดความชื้นในการรับซื้อข้าวเป ลือก แต่ระบุเปอร์เซ็นต์ความ

ชื้นในใบชั่งให้เก ษตรกรในภายหลัง ซึ่งฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราค าสินค้ าและบริการ ฉบับที่ 66 พ.ศ.2563

ข้อที่ 2. “การกำหนดราค ารับซื้อข้าวเปลื อกของผู้ประกอบการรับซื้อข้าวเปลื อกต้องระบุราค ารับซื้อ ตามมาตรฐานความชื้น

ที่รับซื้อให้ชัดเจน โดยกำหนดความชื้นไม่เกิน 15% สำหรับข้าวเปลื อกทั่วไป และความชื้นที่ร้อยละ 25

สำหรับข้าวเปลื อกเกี่ยวสด” ซึ่งมีความผิ ดไม่ปฏิบั ติตามประกาศฯ มีระวางโท ษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 5 ปี

หรือปรั บไม่เกิน 100,000 บ าท หรือทั้งจำทั้งปรั บ ทั้งนี้ ในกรณีที่ 1 และ 2 พนักงานเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้กระทำความผิ ด

ส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ างระจัน จ.สิงห์บุรี แล้ว

และกรณีที่ 3.ไม่ใช้เครื่องวัดความชื้นในการรับซื้อข้าวเปลื อก เป็นความผิ ดตามประกาศของกระทร วงพาณิ ชย์ตามม าตรา 25

วรรคสอง แห่ง พรบ.มาตราชั่งตวงวัด ซึ่งระวางโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือป รับไม่เกิน 20,000 บ าท

หรือทั้งจำทั้งปรั บ ในกรณีนี้ได้เป รียบเที ยบปรั บเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายวัฒนศักย์ กล่าวอีกว่า ขอให้ผู้ประกอบการรับซื้อข้ าวเปลื อกรับซื้อข้าวเปลื อกอย่ างเป็นธรรมและเก ษตรกรต้องร ะมัดร ะวัง

และดูแลประโ ยช น์ของตนด้วย หากพบเห็นการกระทำในลักษณะดังกล่าวสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้ าภายใน 1569

หรือพา ณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

ข้อมูลsiamtopic

Show More