ใช้แ ค่บั ตรประชาช นเท่ านั้น สินเ ชื่อท รู ยื มได้ 10,000 ดอ กเบี้ ย 0%

ใช้เพียงบั ตรประชาช น สินเ ชื่อทรูยื มได้10,000 ดอกเบี้ ย 0%

เปิ ดตัวถูกจังหว ะจริงๆ สินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยืม จาก TrueMoney กับสินเ ชื่อ ที่มีชื่ อว่า ไมโครเ ครดิต Micro Credit

พร้อมกับดอกเบี้ ย 0% ในเดือนแรก เพี ยงแค่มี บั ตรประชาช น เพี ยงใบเดียวเท่านั้น ก็สามารถส มัครได้

สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม ไมโครเค รดิต Micro Credit เป็นสินเ ชื่อ ที่ให้ยืมเงิ นได้ก่อน แล้วค่อยมาคืนทีหลังก็ได้

สามารถเบิก เ งินสด ได้ทาง แอป True money wallet ผ่อนนานสูงสุดได้ 3 เดือน พร้อมดอกเ บี้ย 0% ให้กู้ได้สูงสุด 10,000 บ าท

ร ายละเอี ยดจะมีอะไรบ้ าง พร้อมแล้วไปดูกันได้เลย

เงิ นให้กู้ยืม สินเชื่ อ ทรู ไมโคร เค รดิต Micro Credit ให้กู้ได้ 10,000 บ าท อัตราดอกเบี้ ย 0% ในเดือนแรกเท่านั้น

หากได้รับการอนุ มัติ เงิ นก็จะถูกโอนเข้าใน แอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ได้มีการลงทะเบี ยนไว้

คุณสมบัติ ผู้ขอสินเ ชื่ อ 10,000 บ าท

ต้องมี สัญชาติ ไทย

มีอายุตั้งแต่ 20 ไปจนถึง 60 ปี

จะต้องเป็น ลู กค้ า ทรูมูฟ เอช บุคคลธร รมดา แบบร ายเดือน

มีอายุ การใช้งาน มากกว่า 90 วัน และไม่มีค่ าบริการคงค้ าง

มีประวัติ การชำระ ค่ าบริการดี

เอ กสา ร การลงทะเ บียน ขอสินเชื่ อ เ งินให้กู้ยืม 10,000 บ าท

ใช้เพียง บัต รประจำตัว ประชาช น เพียงใบเดียว

วิธีส มัคร สินเชื่ อ ทรูไมโครเค รดิต 10,000 บ าท

ให้ลู กค้ า มาแสดงตัว กับทางเจ้าหน้าที่ของทรู พร้อมกับ บัต รประชาช น ตัวจริง

ทำการ ยืนยัน ตัวตน กับทาง เจ้าหน้าที่ของทรู

ทำการกรอก ข้อมูล พร้อมยินยอม และ ยอมรับเ งื่ อนไข

หากได้รับ การอนุ มัติ สินเ ชื่อ จะมี SMS ส่งมาที่โทรศัพย์มือถือ

สามารถเ บิก เงิ นสด ผ่านทาง แอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้ทันที

ร ายละเอี ยด เพิ่มเติม การขอสินเชื่ อ

ลู กค้ า ที่มีคุณสม บัติ ตรงตามที่บริษั ทฯ กำหนด ระยะเวลาการแบ่งจ่าย ขึ้นอยู่กับเงื่ อนไข ของทางบริษั ทฯ

อัตร าดอกเบี้ ย 0% เฉพาะในเดือนแรกเท่านั้น

คิดอั ตรา ดอกเ บี้ย แบบ ลดต้น และ ลดดอก

เมื่อได้รับ อนุ มัต จะมีการโอนเงิ น เข้าในบัญชี ทาง แอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ผูกกับ เบอร์มือถือของลูกค้ า

เงื่ อนไขอื่นๆ ให้เป็นไป ตามบริษั ทฯ ได้กำหนดเอาใว้

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ โทร 1240 กด 3

ข้อมูลphurlenlen

Show More