คลั งประก าศข่ าวดี คนละค รึ่ง รี บเข้าไปกดปุ่ มเพิ่ มต่อด่ วน

นายอ าคม เติ มพิทย าไพ สิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการค ลัง เปิ ดเผ ยว่า เศร ษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วในไต รมาส 2 ที่ผ่านมา

โด ยในปี 2564 รั ฐบ าลยังคงเดิ นหน้ามาต รการกร ะตุ้นเศรษ ฐกิจอย่ างต่อเนื่อง โดยเฉพ าะกระตุ้ นการบริโ ภคภายในประเ ทศ

ด้วยการเดิ นหน้าโครงการคนละค รึ่ง เฟ ส 2 ที่จะเริ่มดำเนินการต่อเนื่ องในวันที่ 1 มกราคม 2564 เพื่ อเพิ่ มกำลังซื้อของประชาช น

ซึ่งจะทำให้เศร ษฐกิจไ ทยในปีหน้าขย ายตัวได้ร้ อยละ 3.5-4.5ก่อนหน้านี้ นา งส าวรั ชดา ธนาดิเรก รองโฆ ษกประจำ

สำนักน ายกรั ฐมน ตรี ได้โพ สต์ข้อคว ามว่า กระท รวงการค ลัง แจ้ งเปิ ดให้ลงทะเบี ยนโครงก ารคนละ ครึ่ง เฟส 2

ช่วงต้ นเดือนมกร าคมแ น่นอน ส่วนจะเพิ่มสิ ทธิอีกจำน วนเท่าไหร่ หรือจะให้ใช้จ่ ายมา กกว่า 3,000 บ าทหรือไม่

จะได้ข้อสรุ ปภายในเดื อนธัน วาคมนี้ส่วนคนที่ได้สิ ทธิคนละค รึ่ง เฟส 1 จะต่อเ ฟส 2 ให้โดยอั ตโนมั ติ แต่มีเงื่ อนไข

คือ ต้องใช้เ งิน 3,000 บ าท ให้หม ดภ ายในวันที่ 31 ธันว าคมนี้ โดยระบ บจะมีปุ่ มให้กดยื นยัน เพื่อเข้าร่ วมโค รงการในเ ฟส 2 ต่อไป

ข้อมูลsiamnews

Show More