โค รงก ารคนละค รึ่ง เฟ ส 2 เพิ่ มสิ ทธิ์อะไรบ้ างดูเ ลย

อัพเด ทความคืบหน้าสำหรับม าตรการ โคร งการคนละครึ่งโดยในเวลานี้ทางด้านกระทรว งการค ลัง ภายใต้การนำของ

อาคม เติมพิทย าไพสิ ฐ รั ฐมนต รีว่าการกระทร วงการค ลัง และกฤ ษฎา จีนะวิจารณะ ปลั ดกระท รวงการค ลัง ได้กล่าวขอ

สรุ ปสำหรับโค รงการ คนละครึ่งเฟส 2 แบบคร่ าวๆดั งต่อไปนี้…ทางด้านรั ฐอาจจะมีการเพิ่มสิ ทธิเป็น 14-15 ล้านคน

ซึ่งสิ ทธิที่จะขย ายให้กรุงไท ยไปตรวจสอบข้อมูลดู ว่าคนที่จะเข้ามาล งท ะเบี ยนผ่านมามีมากน้อยแค่ไหน คุ้มค่ าหรือไม่หากจะทำการเพิ่มสิ ทธิ

ข่าวดีสำหรับผู้ที่ได้รับสิ ทธิเดิม ท่านอาจไม่ต้องลงท ะเบี ยนใหม่เห ตุก็เพราะว่ากระทรวงการค ลังมีฐ านข้อมูลอยู่แล้ว ซึ่งจะง่ายต่อการ

ใช้สิ ทธิต่อเนื่องนั้นเอง ทั้งนี้อาจจะต้องรอสรุปอีกครั้งกระทร วงการค ลัง พิจารณาโคร งการคนละครึ่ง เฟส 2 ทั้งวงเ งิ น

งบประมาณ และสิ ทธิ์ผู้ที่จะได้รับ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาช นให้ได้มากที่สุด

รั ฐบ าลจะรีบแจ้งทันทีหากมีการเพิ่มวงเ งิ นการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับโค รงการคนละครึ่ง เฟส 2 หากจ่ายมากกว่าเฟสแรกจะมีการ

เพิ่มวงเ งิ นหรือท็อปอัพให้คนที่ได้คนละครึ่งเฟสแรกอั ตโนมั ติสิ ท ธิการประเมิน โค รงการคนละครึ่ง เฟส 2 ทาง รั ฐจะให้

ธนาค ารกรุงไทย ดูยอดลงท ะเบี ยนโค รงการคนละครึ่งที่ผ่านมาเป็นหลักอาจมีการพิจารณาเพื่อขย ายร ะย ะเวลาการใช้จ่ายให้ย าวมากขึ้น

โดยมีการค าดว่าอาจย าวไปถึงเทศกาลตรุ ษจี นปีหน้าค าดว่าจะสามารถสรุปและเสนอ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์

เศร ษฐกิจจากผลกร ะท บจากการแ พร่ร ะบ าดของโ ควิ ด-19 (ศบศ.)ต้นเดือนธันวาคม 2563 ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.)

ทั้งนี้ นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษ าเศร ษฐกิจการเ งิ น สำนักงานเศร ษฐกิจการค ลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการค ลัง ระบุยอดการใช้จ่ายภายใต้

โค รงการคนละครึ่ง เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2563 มูลค่ าการใช้จ่ายรวม23,023 ล้านบ าท การใช้จ่ายรวมดังกล่าวเป็นส่วนของประชาช นใช้

จ่ ายเองกว่า 11,747 ล้านบ าท คิดเป็นร้อยละ 51 และรั ฐสมทบกว่า11,275 ล้านบ าท

คิดเป็นร้อยละ 49 ส่วนร้ านค้ าล งท ะเบี ยนแล้วกว่า 782,000 ร้านค้ า

ข้อมูล moneyguru

Show More