ปล่ อยกู้ให้บุค คลอ ายุ 18 ปี กู้ซื้ อบ้ านได้ ผ่อ นน าน 70 ปี

เป็นอีกหนึ่งโค รงการดีๆ ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่ างมาก เนื่องจาก มีร ายงานว่า นายฉัตรชัย ศิริไล

กร รมการผู้จัดการธนาค ารอาค ารสงเคร าะห์ ธอส. ได้เผยว่า ช่วงต้นเดือนธันวาคม 63

ธนาค าร ธอส.จะเริ่มปล่ อยสินเชื่ อบ้ าน “โครงการสินเชื่ อบ้ าน 2 Gen” กรอบวงเ งินรวม 10,000 ล้านบ าท

โดยมีดอกเบี้ ยคงที่ 2เปอร์เซ็นต์ นาน 2 ปีแรก เอื้อประโย ชน์ให้กับผู้กู้ที่อย ากมีบ้ านพักอาสัย

เงื่อนไขการกู้คือ ผู้กู้หลัก คือ พ่อหรือแม่ อายุต้องไม่เกิน 55 ปี ส่วนผู้กู้ร่วมคือลูก จะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

โดยผู้กู้ต้องไม่มีภาระกู้สินเชื่ อบ้ านเเละเงิ นกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ในปัจจุบัน

หากมีประวั ติในระบบก็จะไม่สามารถกู้ได้ ซึ่งการนำอายุลูกมากู้ร่วมจะทำให้ขย ายระยะเวลาผ่อนชำระได้

จากปัจจุบันธนาค ารปล่อยให้ชำระได้นานสูงสุด 40 ปี จะเพิ่มเป็นนานสูงสุด 70 ปี แต่ลูกค้ าสามารถ

ชำระมากกว่าเงิ นงวดได้ เพื่อให้เงิ นต้นหมดเร็วขึ้น ไม่ต้องผ่อนถึง 70 ปี

นายฉัตรชัย ยังเผยอีกว่า โครงการนี้ตอบโจทย์ให้กับผู้กู้รุ่นใหม่ ยกตัวอย่ างกู้ เช่ น กู้ 1,000,000 บ าท

ผ่อนเริ่ มต้นเพียง 2,000 บ าท/เดือน โดยกำหนดภาระห นี้ต่อร ายได้สูงสุด จากปกติ 1 ใน 3

เพิ่มเป็น 1 ใน 2 เพื่อให้ลูกค้ ามีโอกาสได้ วงเงิ นกู้สูงขึ้น โดยโครงการสินเชื่ อบ้ าน 2 Gen

เป็นโค รงการที่ต้องการให้คนไทยมีบ้ านอยู่ได้มากขึ้น ไม่ใช่มาตรการที่ให้คนไทยเป็นห นี้นานขึ้น เพราะโดยปกติ

คนกู้บ้ านจะผ่ อนบ้ านหมดก่อนอายุสั ญญาที่ทำไว้อยู่แล้ว

Show More