น้ องเพ ชรก ล้า จับเ ลขปิ งปอง

เรี ยกได้ว่าโ ด่งดังในโ ลกโซเชี่ ยลเป็นอย่ างมากสำหรับ เพจ น้องเพ ชรก ล้า ที่ทุกครั้งจะมีการจับปิ งปองที่มีหม ายเ ลข

และเห ล่าบร รดา FC ก็จะนำตัวเ ลข ไปทำการซื้ อสล ากกินแ บ่งรั ฐบ าล บ างคนก็ถู กและหลายๆคนก็ไม่ถูก

อย่ างไรก็ดีโป รดใช้วิจ ารณญ าณในการอ่ าน

เมื่ อวันที่ 27 พฤศจิก ายน 63 เพจ เล ขเ ด็ด เล ขมาแ รง เล ขดัง สล าก๕ ภาค ได้โพ สต์ภาพระบุข้อคว ามว่า

ขอ บคุณ ภาพจ าก เล ขเ ด็ด เล ขมาแ รง เล ขดัง สล าก๕ภ าค

และผลการปร ะกาศร างวัลสล ากกินแ บ่งรั ฐบ าลประจำวันที่ 16 พฤ ศจิกายน 63 ที่ผ่ านมา

อย่ างไรก็ตามเป็นความเชื่ อส่วนบุค คลโปร ดใช้วิจา รณญ าณในการอ่ าน

ข้อมูลmumkhao

Show More