ยื มเงิ นผ่านแ อป 20,000 เงิ นเดื อนไม่ถึงหมื่ นก็กู้ได้

อีกหนึ่งบริการ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่ างมาก สำหรับ บริการ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม

จากทง ธนาค าร กสิกรไทย กับบริการ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม ที่ชื่อว่า สินเชื่ อเงิ นด่วนกสิกร Xpress Loan

ไม่ว่าจะเงิ นก้อนเล็ก 10,000-30,000 หรือก้อนโตๆ 50,000-100,000 หรือสูงสุดที่ 1,500,000 บ าท

โดยไม่ต้องมีหลักทรั พย์ ไม่ต้องมีบุลคลมาค้ำประกันให้ยุ่ งย ากมากความอีกด้วย นอกจากนี้เอกสา รที่ใช้ในการสมัคร

บริการ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ ฉุ กเ ฉิน จาก ธนาค าร กสิกรไทย ไม่ต้องใช่อะไรมากแค่ บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น

สินเชื่ อเงิ นด่วน Xpress Loan สมัครง่าย เอกส ารน้อย รับเงิ นก้อนพร้อมใช้ ผ่อนสบ ายแบบเบ าๆ

เพียงแค่มีเงิ นเดือนผ่านบัญชี ไม่ถึง 10,000 บ าท ก็สามารถกู้ได้แล้ว ใช้จ่ายอะไรก็ได้ ตามใจคุณไม่ว่าจะแต่งบ้ าน

ดาวน์รถ เรียนต่อ แต่งงาน จ่ายค่ าเทอมลู ก หรือพาครอบค รัวไปพักผ่อน

ซึ่งค่อนข้างเปิ ดกว้างให้หลากหลายสายอาชีพทั้งพนักงานประจำ ฟรีแล้นซ์อาชีพอิสระ และผู้ประกอบกิจการก็สามารถยื่นกู้ได้

ในโครงการที่ชื่อว่า “สินเชื่ อเงิ นด่วนกสิกร Xpress Loan” เพื่อช่วยบร รเทาทุ กข์ให้พวกเราได้มีทางเลือกมากยิ่ งขึ้น ไม่ต้องไปขอกู้นอกระบบ

สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยืม กสิกรไทย เงิ นด่วน Xpress loan ใครสมัครได้

ผู้ที่สามารถยื่นกู้ในโครงการ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม เงิ นด่วน (Xpress Loan) ได้ก็จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ

ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างครอบคลุมกับหลายๆอาชีพให้มีโอกาสกู้ได้ง่ายขึ้น ดังนี้

1.พนักงานเงิ นเดือน 7,500-15,000 ก็กู้ได้ หรือใครที่มีเงิ นเดือนต่ำกว่านี้ก็สามารถยื่นเอกสา รรา ยได้ส่วนอื่นๆ

มารวมเพื่อเป็นเอกส ารแสดงรา ยได้ได้เช่นกัน

2.เจ้าของกิจการที่มีร ายได้ต่อเดือนเกิน 20,000 บ าท

3.ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือฟรีแล้นซ์ที่มีร ายได้ เกิน 20,000 บ าทต่อเดือน

ขั้นตอนการสมัครสิน เชื่ อเงิ นให้กู้ยืม กสิกรไทย เงิ นด่วน Xpress loan ผ่านทางแ อป K PLUS บนมือถือดังนี้

1.โหลดและสมัครเพื่อเข้าใช้แ อปพลิเคชัน K PLUS ของธนาค ารกสิกร

2.จากนั้นทำการใส่รหัสยืนยันตัวตนในการเข้าใช้แ อป K PLUS ตามปกติ

3.แล้วก็กดไปที่เมนู “สินเชื่ อ” ทางด้านล่าสุดฝั่งซ้ายของหน้าจอ

4.เมื่อกดเข้าไปจะพบว่ามีหลากหลายสินเชื่ อที่ทางกสิกรมีไว้ให้บริการ กดเข้าไปที่ “สินเ ชื่อเงิ นด่วน”

5.แล้วกดปุ่ม “สนใจให้ติดต่อกลับ”

6.เป็นอันเสร็จสิ้นรอเจ้าหน้าที่ประสานงานโทรติดต่อเพื่อให้ทำการยื่นเอกส ารที่เราเตรียมตัวตามกระบวนการขอยื่นกู้เงิ นด่วนกสิกรไทย

สอบถามร ายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาค ารกสิกร: 02-888-8888

หรือกด สมัครแบบออนไลน์

เอกส ารประกอบการสมัคร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม กสิกรไทย เงิ นด่วน Xpress loan

1.เอกส ารแสดงตัวตน

2.สำเนาบั ตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ

3.สำเนาบั ตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบี ยนบ้ าน

4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

เอกสา รแสดงร ายได้ (เลือกอย่ างใดอย่ างหนึ่ง)

1.สลิปเ งินเดือน 1 เดือน อายุเอกส ารไม่เกิน 3 เดือน

2.หนังสือรับรองเงิ นเดือน (อายุเอกส ารไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมสำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

3.เอกส าร 50ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบร ายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่ างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเ งิน)

4.กรณีเงิ นเดือนน้อยกว่าเกณฑ์ร ายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมร ายไ ด้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่ าคอมมิชชั่น ค่ าล่วงเวลา เป็นต้น

5.ยื่นสลิปเงิ นเดือน 1 เดือน (อายุเอกส ารไม่เกิน 3 เดือน) พร้อม Statement (ที่เงิ นเดือนเข้า) ย้อนหลัง 6 เดือน เพิ่มเติม

ข้อมูลsiamnews

Show More